Režie (8204R025)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč o studium oboru režie musí prokázat široké znalosti z oblasti filmu, divadla, literatury, hudby, výtvarného umění, společenských věd a zároveň představit svou osobní tvůrčí orientaci. Hlavní váhu však mají talentové předpoklady, prokázané autorskými pracemi, které uchazeč předkládá a které mají zejména prokázat jeho smysl pro dramatickou stavbu a obrazové vidění.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů, jejichž postavení při vzniku filmového, nebo televizního díla je klíčové. Výuka se dělí na teoretickou část, která je zaměřena na studium dějin kinematografie, filmovou a televizní techniku a technologii. Efektivní rámec k získaným vědomostem tvoří oborové přednášky, v praktické části si posluchači ověřují teoretické poznatky v systému cvičení od elementárních etud až po absolventský hraný film. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy.

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru by měl prokázat osobité vidění světa, kreativitu, koncepčnost, organizační schopnosti, všeobecnou vzdělanost a vhled do ostatních uměleckých disciplin. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy. Efektivní rámec k získaným vědomostem tvoří stěžejní přednášky: „Teorie dramatu“, „Práce s hercem“ a „Filmová řeč“. . Dějiny kinematografie se často ztotožňují s dějinami filmové režie ? a to především v těch případech, kdy režie dosáhla harmonické vyváženosti mnoha tvůrčích aktivit. To je jeden z důvodů, proč naše katedra usiluje o synchronnost výuky ve vztahu k jiným katedrám. Tato součinnost, tvořivé propojení jednotlivých oborů vede posluchače k tomu, aby se již na svých studentských filmech naučili odpovědnosti za cizí duševní vklad. V současnosti, kdy se náklady na realizace filmového díla neúměrně zvyšují, je důležité aby adept režie hraného filmu chápal tvůrčí odpovědnost komplexně : nelze mluvit o dobrém vedení herců a špatném pojetí obrazu, nebo o špatném dialogu a originální střihové skladbě, etc? V tomto duchu je veden cyklus ?úvodů a praktik do režie hraného filmu? v prvním ročníku, výběr volitelných předmětů, které jsou základem pro splnění požadavků současné filmové a televizní praxe, kdy budoucí tvůrce zhodnocuje kvalitu své práce úrovní jiných subjektů, jako výsledek neopakovatelnosti a harmonie mnoha tvůrčích aktivit.

Profesní profil absolventů s příklady

Student umí definovat téma vyprávění a zařadit ho do širších společenských souvislostí.

Student rozumí dramatické stavbě krátkého filmu, umí určit klíčovou situaci vyprávění a to, jak definuje ústřední konflikt. Student dokáže popsat vývoj jednotlivých charakterů, vývoj a proměny jejich vztahů.

Student rozumí specifice práce s filmovým hercem i nehercem, rozumí procesu obsazování rolí, umí vést hereckou zkoušku.

Student rozumí problematice filmové scénografie, kostýmů a líčení, umí definovat koncepci výtvarné stylizace.

Student umí řídit proces přípravy, natáčení a dokončení krátkého filmu, rozumí všem vztahům uvnitř filmového štábu, řídí práci kamery a všech ostatních složek, dokáže využít všech dostupných výrazových prostředků k dosažení své představy o podobě filmu.

Student rozumí práci s filmovým časem, tempem a rytmem, rozumí problematice mizanscény, umí rozzáběrovat scénu, rozumí práci s filmovým střihem a zvukem.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Režie.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce : Bakalářský film

Písemná práce bakalářská

Okruhy státnicových :

Přehled dějin světové kinematografie / The History of World Cinema

Práce s hercem, filmové herectví / Director Work with Actors, Film Acting

Filmová řeč / Film Language

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Bohdan SLÁMA

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.