Scenáristika a dramaturgie (8204R027)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající z části teoretické a části talentové. Talentová zkouška má v přijímacím řízení největší váhu, v jejím rámci se u uchazeče zjišťují především tyto předpoklady: prokázání dramatického talentu, schopnosti komponovat a vizualizovat příběh na základě předložených autorských prací.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studijní obor Scenáristika a dramaturgie je během bakalářského studia zaměřen na tvorbu a analýzu filmového scénáře, přičemž výuka zde postupuje od jednoduchých scenáristických etud přes adaptaci literární předlohy ke scénáři středometrážního filmu. Studenti si během bakalářského studia osvojují základní řemeslné návyky nutné pro scenáristickou praxi. Vedle toho si osvojují základy myšlení o filmu z hlediska jeho struktury a žánrového vymezení, základy teorie dramatu a dramaturgického uvažování. Výuka se dělí na teoretickou část, která je zaměřena na studium dějin kinematografie a dějin literatury, v praktické části se posluchači věnují analýze scénáře a filmového díla a v rámci scenáristických seminářů postupují od elementárních etud až po absolventský scénář celovečerního filmu. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia dokáže samostatně vytvořit námět filmu i filmovou synopsi a prezentovat je, dokáže pro film adaptovat literární předlohu a samostatně vytvořit i analyzovat původní strukturovaný dramatický text. Má přehled o historii filmu, o filmových a televizních žánrech i o současných kinematografických trendech, má solidní vhled do ostatních filmových profesí a je schopen být součástí tvůrčích týmů.

Profesní profil absolventů s příklady

PROFIL ABSOLVENTA BC. STUDIA KSD FAMU

Absolvent tříletého bakalářského stupně katedry scenáristiky a dramaturgie je schopen napsat scénář k filmovému nebo televiznímu hranému dílu v různých formátech, od krátkých tvarů, po tvar středometrážní a celovečerní.

Absolvent rozumí jednotlivým fázím vývoje scénáře a dokáže vytvářet texty, které s nimi souvisí, jako jsou: námět, explikace, anotace, treatment, synopse a scénosled.

Absolvent je schopen vybrat látku vhodnou pro adaptaci literární předlohy. Je schopen předlohu analyzovat, žánrově zařadit a nalézt klíč k jejímu převedení do podoby scénáře.

Absolvent rozumí výstavbě dramatu, zná a dokáže aplikovat dramaturgické pojmy, strategie a postupy. Dokáže kvalifikovaně uvažovat, argumentovat a vyjadřovat se písemně i ústně jako filmový nebo televizní dramaturg.

Absolvent je obeznámen s filmovou a literární historií, historií dramatu, filmovou teorií a v základních obrysech s teorií filmu.

Absolvent je schopen veřejně profesionálně prezentovat svoji práci.

Absolvent bakalářského stupně KSD FAMU se může uplatnit jako filmový a televizní scenárista, scenárista pracující pro příbuzná audiovizuální média, jako filmový

a televizní dramaturg.

Absolvent získává základní výbavu pro působení ve sféře filmové a televizní žurnalistiky, public relations, kritiky anebo psaní literatury, ať beletrie anebo odborné, a pro působení na poli filmové a televizní pedagogiky.

Absolvent si po absolutoriu odnáší středometrážní autorský filmový nebo televizní scénář realizovatelný v profesionálních podmínkách.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Scenáristika a dramaturgie.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Bakalářský scénář pro středometrážní hraný film či TV inscenaci / Bachelor Film or TV Script

Dějiny světového filmu / History of World Cinematography

Světová literatura / World Literature

Teorie dramaturgie / Theory of Dramaturgy

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Petr JARCHOVSKÝ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.