English versionEnglish version
ACADEMY OF PERFORMING ARTS IN PRAGUE

Zvuková tvorba (8204R035)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí:

Základními předpoklady pro studium oboru jsou především tvůrčí vlohy a hluboký zájem o kinematografii a její múzické zdroje (literatura, výtvarné umění, hudba). Dále je to představivost, schopnost abstraktního myšlení, muzikálnost a vynikající schopnost sluchové analýzy. Předpokládají se základní znalosti z elektroakustiky a praktické zkušenosti se zvukovou technikou. Výhodou je znalost cizího jazyka, nejlépe anglického. Z osobních vlastností jsou podstatné zejména smysl pro týmovou práci, komunikační schopnost, samostatnost a pohotovost v rozhodování, psychická odolnost, spolehlivost a obětavost. U předložených autorských prací se hodnotí nápaditost, schopnost vyjádřit myšlenku zvukovými prostředky i estetický a skladebný cit pro ztvárnění zvukového materiálu do smysluplného celku, u předložené teoretické práce se hodnotí schopnost analytické reflexe, která se týká dramaturgie zvukové složky.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání:

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy:

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru:

Bakalářské studium oboru Zvuková tvorba je zaměřeno na univerzální přípravu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Student získá základní profesní znalosti a dovednosti v oblasti zvukové techniky a prohlubuje své hudební, estetické a zvukově dramaturgické cítění, tvůrčí představivost a kulturní rozhled.

Hlavní výsledky učení:

Absolvent bakalářského, stupně si osvojí základní postupy praktické tvorby zvukové stopy AV díla, posílí možnosti vlastních (individuálních) tvůrčích výkonů dokáže organizovat a řídit tvůrčí i technický proces realizace filmového zvuku.

Na základě teoretických úvah je schopen zřetelně vyjádřit své postoje a návrhy řešení konkrétních tvůrčích zadání. Své úvahy a názory dokáže formulovat v přesvědčivém a konsistentním tvaru. Tato dovednost má v kolektivně-kreativním procesu filmové tvorby, jehož je absolvent oboru nedílnou a aktivní součástí, zásadní dopad na podobu výsledného díla.

Profesní profil absolventů s příklady:

Studium připravuje na výkon zvukového řemesla v obvyklých pozicích profese filmového zvuku - zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby absolventi dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby. Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně se zapojit do týmové spolupráce, zejména s filmovým a televizním štábem, ovládá základní technologie zvukové postprodukce.

Přístup k dalšímu vzdělávání:

Studium magisterského programu oboru Zvuková tvorba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce magisterská / Sound Design ? Bachelor Production

Akustika a zvuková technika / Accoustics and Sound Technique

Hudební akustika / Sound Acoustic

Hudba / Music

Praktické práce magisterské / Master Practical Works

Teorie zvukové tvorby / Theory of Sound Design

Zvuková dramaturgie AV díla a zvuková tvorba / Sound Dramaturgy of the Audiovisual Production and Sound Design

Forma studia:
prezenční
Garant oboru:
Jakub KUDLÁČ
Obor je součástí studijního programu:
Studijní plány oboru:
Platnost dat k 22. 7. 2018