Zvuková tvorba (8204R035)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Základními předpoklady pro studium oboru jsou především tvůrčí vlohy a hluboký zájem o kinematografii a její múzické zdroje (literatura, výtvarné umění, hudba). Dále je to představivost, schopnost abstraktního myšlení, muzikálnost a vynikající schopnost sluchové analýzy. Předpokládají se základní znalosti z elektroakustiky a praktické zkušenosti se zvukovou technikou. Výhodou je znalost cizího jazyka, nejlépe anglického. Z osobních vlastností jsou podstatné zejména smysl pro týmovou práci, komunikační schopnost, samostatnost a pohotovost v rozhodování, psychická odolnost, spolehlivost a obětavost. U předložených autorských prací se hodnotí nápaditost, schopnost vyjádřit myšlenku zvukovými prostředky i estetický a skladebný cit pro ztvárnění zvukového materiálu do smysluplného celku, u předložené teoretické práce se hodnotí schopnost analytické reflexe, která se týká dramaturgie zvukové složky.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium oboru Zvuková tvorba je zaměřeno na univerzální přípravu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Student získá základní profesní znalosti a dovednosti v oblasti zvukové techniky a prohlubuje své hudební, estetické a zvukově dramaturgické cítění, tvůrčí představivost a kulturní rozhled.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského, stupně si osvojí základní postupy praktické tvorby zvukové stopy AV díla, posílí možnosti vlastních (individuálních) tvůrčích výkonů dokáže organizovat a řídit tvůrčí i technický proces realizace filmového zvuku.

Na základě teoretických úvah je schopen zřetelně vyjádřit své postoje a návrhy řešení konkrétních tvůrčích zadání. Své úvahy a názory dokáže formulovat v přesvědčivém a konsistentním tvaru. Tato dovednost má v kolektivně-kreativním procesu filmové tvorby, jehož je absolvent oboru nedílnou a aktivní součástí, zásadní dopad na podobu výsledného díla.

Profesní profil absolventů s příklady

Studium připravuje na výkon zvukového řemesla v obvyklých pozicích profese filmového zvuku - zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby absolventi dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby. Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně se zapojit do týmové spolupráce, zejména s filmovým a televizním štábem, ovládá základní technologie zvukové postprodukce.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Zvuková tvorba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce magisterská / Sound Design ? Bachelor Production

Akustika a zvuková technika / Accoustics and Sound Technique

Hudební akustika / Sound Acoustic

Hudba / Music

Praktické práce magisterské / Master Practical Works

Teorie zvukové tvorby / Theory of Sound Design

Zvuková dramaturgie AV díla a zvuková tvorba / Sound Dramaturgy of the Audiovisual Production and Sound Design

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jakub KUDLÁČ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.