Audiovizuální studia (8204R041)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Elementárními předpoklady k přijetí do bakalářského studia jsou ukončené středoškolské vzdělání a znalost anglického jazyka na úrovni porozumění odborného textu a mluveného slova. Podstatné je prokázání talentových a znalostních předpokladů. Uchazeč musí prokázat tvůrčí nadání a schopnost samostatně umělecky pracovat, současně i schopnost uměleckou tvorbu analyticky reflektovat. Dále musí prokázat široké a strukturované znalosti z oblasti kinematografie, výtvarného umění, hudby, divadla, literatury a společenských věd.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium bakalářského stupně oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na rozvoj talentu a osvojení znalostí v praktických i teoretických aspektech audiovize s důrazem na teoretickou reflexi a tvůrčí intermedialitu. Médiem zde není míněn jen nosič obrazu či zvuku a příslušné technologie, ale soustava postupů a přístupů, jimiž umělecké disciplíny artikulují svá sdělení a poslání. Studium proto spočívá v syntéze audiovizuální konceptuální tvorby, nových médií a teoretické reflexe. V rámci teoreticko-historické části studia jsou studenti obeznámeni s dějinami a současností audiovizuálních médií a teoretického uvažování o nich. Podstatnou součást studia oboru Audiovizuální tvorba tvoří praktická tvůrčí činnost: studenti jsou prakticky uvádění do tvůrčích postupů a práce s příslušnými technickými prostředky, které v současné době ovlivňují tvorbu, šíření a recepci audiovizuálního díla (klasická kinematografie, video, počítačové projekty, interaktivní audiovize v rámci internetu, digitální televize a další).

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru je kreativní osobností orientující se v současném audiovizuálním umění, schopnou reflektovat jeho vztah k dalším segmentům umění, jiným formám poznání a ke společnosti. Absolvent chápe rozličné funkce audiovize a je schopen je využívat v rozmanitých kontextech ? v kontextu uměleckém, filosofickém, psychologickém, sociologickém, technologickém, ekonomickém a politickoideologickém. Je připraven jak na tvůrčí, praktický, tak na reflexivní, teoretický typ práce vztahující se k oblasti audiovize, má rovněž rozvinuté schopnosti dále se zdokonalovat ve svém vzdělání. Má přehled o rozličných aspektech historie a teorie audiovizuálních forem, rozumí principům technologického zázemí audiovizuální tvorby a je schopen tvořivě uplatnit své znalosti těchto technologií.

Profesní profil absolventů s příklady

Ve své tvůrčí dráze jsou absolventi směrováni jak do nejrůznějších poloh tradičních oblastí kinematografie (včetně experimentálního filmu), tak do pole galerijního, výtvarného umění. Absolvent je díky systematické péči, jíž se dostávalo jeho talentu, rozvinutou uměleckou osobností s pevným vzdělanostním základem. Mezi konkrétní povolání, pro něž obor Audiovizuálních studií připravuje své absolventy, náleží např. tvůrce intermediálních projektů, kreativní učitel audiovizuálních studií na střední či vysoké škole (po rozšíření o pedagogickou kvalifikaci), autor činný na poli multimediální tvorby, mediální kritik, badatel v oblasti audiovize aj. Může se profesionálně věnovat také soustavné publikační činnosti. Další doménou vycházející z této kvalifikace je dramaturgická spolupráce na audiovizuálních dílech či programově-koncepční práce v audiovizuálních institucích.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Audiovizuální studia.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

Obhajoba praktické práce bakalářské

Obhajoba Bakalářské práce

Dějiny audiovizuální tvorby

Teorie audiovizuální tvorby

Forma studia

prezenční

Garant oboru

David KOŘÍNEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.