Animovaná tvorba (8204T002)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč prokazuje na základě předloženého autorského filmu, který svými parametry odpovídá bakalářskému absolventskému animovanému filmu, své talentové předpoklady k magisterskému studiu, svou orientaci v žánrech a technologiích animace a inklinaci k příslušné profesi z oblasti animovaného nebo alternativního filmu. Předpokladem studia v magisterském stupni je rovněž prokázání zevrubných odborných znalostí z oblasti animace, z její historie a teorie, a prezentace projektu (režijní rozvaha, popis technologie, scénář), který uchazeč hodlá v magisterském studiu realizovat.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Animovaná tvorba, či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Cílem magisterského studia je dosáhnout špičkové profesní úrovně absolventa. Magisterské studium je zaměřeno na další rozvinutí talentu a vyhranění tvůrčí individuality, aby absolvent byl schopen řešit animovaný film jako celek od námětu, scénáře a výtvarného řešení přes animaci až k režii. Důležitou součástí magisterského studia je seznámení se s problematikou kombinace hraného a animovaného filmu. Roční učební plány jsou koncipovány tak, aby si studenti ověřovali nové teoretické poznatky v praktických cvičeních. Na jejich tvorbu je kladen maximální důraz a jsou na ně uplatňována náročná kritéria. Poměr teoretických a praktických předmětů a cvičení je zhruba 40:60%.

Hlavní výsledky učení

Absolvent dvouletého magisterského programu ovládá na vysoké profesionální úrovni širokou škálu postupů a technik animované tvorby, zejména těch, které jsou v neustále se rozvíjejícím a proměňujícím se segmentu animované kinematografie aktuálně vnímány jako experimentální a inovátorské. Ovládá rovněž postupy a metody hraného filmu a jejich aplikaci v animovaném filmu a je schopen na profesionální úrovni vytvářet kombinované (animované a hrané) filmy. Osvojil si široké spektrum znalostí zejména z oblasti kinematografie a obecné historie a teorie umění a je na jejich základě schopen kritické sebereflexe.

Profesní profil absolventů s příklady

Cílem navazujícího magisterského studia je vychovat absolventy, kteří jsou zcela samostatnou, výrazově kultivovanou a stylisticky vyhraněnou tvůrčí osobností, schopnou vytvářet v segmentu animované kinematografie osobitá autorská díla ve všech běžných formátech a technikách, a to jak zcela individuálně, tak v pozici režiséra koordinujícího a řídícího tvůrčí tým spolupracovníků. Díky nabytým teroretickým znalostem ověřeným praxí mohou působit jako pedagogové oboru animovaná tvorba či oborů příbuzných na středních i vysokých uměleckých školách.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Režie animované tvorby

Teorie animované tvorby

Dějiny světové kinematografie

Písemná magisterská práce

Praktická práce

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří KUBÍČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru