Dokumentární tvorba (8204T004)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Uchazeč prokazuje talentové předpoklady ke studii na úrovni absolventa bakalářského studia předloženou autorskou prací a náměty na dokumentární film, předpokladem přijetí je rovněž uchazečova dobrá orientace v aktuálním dění v kulturní a společenské oblasti. Dále uchazeč prokazuje svou schopnost cílevědomě organizovat svůj umělecký rozvoj na základě předloženého projektu magisterského studia.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru dokumentární tvorba, či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Cílem studia oboru dokumentární tvorba je formovat kreativní a angažovanou osobnost, filmaře schopného audiovizuálně se vyjadřovat v duchu tradic českého a světového dokumentárního filmu a svým autorským přístupem je dále rozvíjet a proměňovat. Absolvent ovládá podstatné profesní znalosti a dovednosti jednotlivých filmových oborů, které je schopen uplatnit při realizaci své scelující tvůrčí vize.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia dokumentární tvorby na FAMU je komplexně vzdělanou osobností s vlastním autorským a občanským názorem, jež je schopna prosadit jej originální uměleckou formou. Absolvent získal široké spektrum teoretických znalostí v oblasti audiovize.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studia na katedře dokumentární tvorby si osvojil odborné, kreativní a technické znalosti a dovednosti pro samostatnou režijní tvorbu v oblasti filmu a televize. Absolventi nacházejí široké uplatnění zejména jako autoři středometrážních a sériových formátů v televizní publicistice, ve všech obvyklých filmových a televizních formátech dokumentárního žánru, ale i v středometrážní a celovečerní hrané filmové či televizní tvorbě, případně na vyšších pozicích technických a producentských pracovníků, pro jejichž výkon jsou připraveni díky všestranně zaměřeným komponentům studijního plánu oboru dokumentární tvorba.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Absolventský film / Master´s Graduate Film

Dějiny českého filmu / History of Czech Film

Dějiny světového filmu / History of World Cinematography

Dějiny dokumentárního filmu / History of Documentary Film

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Martin MAREČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru