Režie (8204T025)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Do magisterského studia oboru režie se mohou hlásit uchazeči, kteří absolvovali bakalářské studium na FAMU (režie či jiný obor) i absolventi bakalářského studia na kterékoliv jiné vysoké škole. U uchazečů z řad absolventů bakalářského studia na FAMU se přihlíží k dosavadním studijním a tvůrčím výsledkům, u všech pak rozhodují předpoklady dalšího rozvoje talentu a kvalita magisterského projektu. Uchazeč musí prostřednictvím předložených autorských prací prokázat, že si osvojil principy filmové tvorby a je schopen uplatnit v ní svůj osobitý talent.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru režie.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium se zaměřuje na rozvíjení představivosti, tvořivosti a odpovídající míry kritického myšlení filmových a televizních režisérů, jejichž postavení při vzniku filmového, nebo televizního díla je klíčové. Katedra režie byla jednou z prvních na FAMU. U zrodu stál - jako její první vedoucí a tvůrce koncepce výuky - Otakar Vávra. Na katedře od počátku působili významní filmoví režiséři, jakými byli Václav Wassermann, Jiří Weiss, Václav Krška, Bořivoj Zeman, Elmar Klos, Zdenek Sirový, František Filip, Jan Matějovský, Vlado Delong i herecké osobnosti významu Karla Högera a Radovana Lukavského. Studijní plány jednotlivých oborů obsahují soubory povinných a volitelných předmětů, včetně praktických cvičení pro bakalářské a navazující magisterské studium. Výuka se dělí na teoretickou část, která je zaměřena na studium dějin kinematografie, filmovou a televizní techniku a technologii. Efektivní rámec k získaným vědomostem tvoří oborové přednášky: „Teorie dramatu“, „Práce s hercem“ a „Filmová řeč“. V praktické části si posluchači ověřují teoretické poznatky v systému cvičení od elementárních etud až po absolventský hraný film. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením tvůrčích osobností, setkat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy. Dějiny kinematografie se často ztotožňují s dějinami filmové režie ? a to především v těch případech, kdy režie dosáhla harmonické vyváženosti mnoha tvůrčích aktivit. To je jeden z důvodů, proč naše katedra usiluje o synchronnost výuky ve vztahu k jiným katedrám.

Hlavní výsledky učení

Cílem studia oboru je výchova všestranně vzdělaného, osobitě kreativního a technicky zdatného filmového a televizního režiséra; studijní plán proto zahrnuje vedle oborových předmětů i přednášky a semináře z dějin filmu, literatury a výtvarného umění, dále z filozofie, sociologie a cizích jazyků. Vysoký počet praktických cvičení prověřuje talent a schopnosti studenta jak ve filmové, tak i televizní produkci, učí jej řemeslu od volby tématu přes literární zpracování zvolené látky až k vlastní realizaci. Výsledky, tj. filmová a televizní cvičení, jsou při klauzurních postupových zkouškách předmětem zevrubné kritické reflexe. V praktických cvičeních si student režie mimo jiné osvojuje návyky řídící a týmové práce se studenty příbuzných filmových profesí (kamera, střih, zvuk, produkce, scénografie, dramaturgie), prokazuje zde svou schopnost vedení filmového či televizního štábu a herců. Absolvent oboru prokazuje osobité vidění světa, kreativitu, koncepčnost, organizační schopnosti, všeobecnou vzdělanost a vhled do ostatních uměleckých disciplin. Je vybaven komplexními znalostmi a dovednostmi z audiovisuální tvorby, primárně pro uplatnění ve filmové a televizní režii. Má znalosti ekonomických principů pro tvorbu, instituční i tzv. nezávislou. Disponuje komunikační dovedností, včetně zvládnutí komunikace v anglickém jazyce.

Profesní profil absolventů s příklady

Student ovládá suverénně hlavní principy filmového vyjadřování.

Student ovládá filmovou řeč natolik, aby byl schopen svůj záměr vyjádřit prostřednictvím filmového a televizního média.

Student je schopen hlubší analýzy filmových a televizních děl, chápe smysl použitých výrazových prostředků, jejich funkci a specifika.

Student dokáže srozumitelně verbalizovat svůj plánovaný projekt, tzn. je schopen převést svůj záměr do podoby explikace, treatmentu a synopse.

Student rozumí dramatické stavbě celovečerního filmu, umí určit klíčovou situaci vyprávění a to, jak definuje ústřední konflikt. Student dokáže popsat vývoj jednotlivých charakterů, vývoj a proměny jejich vztahů

Student rozumí specifice práce s filmovým hercem i nehercem, rozumí procesu obsazování rolí, umí vést hereckou zkoušku.

Student rozumí problematice filmové scénografie, kostýmů a líčení, umí definovat koncepci výtvarné stylizace.

Student rozumí procesu přípravy, natáčení a dokončení celovečerního filmu. Chápe proces synergie uvnitř filmového štábu, je schopen komunikovat s kameramanem a s ostatními složkami spolupodílejících se na tvorbě filmu. Dokáže využít všech dostupných výrazových prostředků k dosažení své představy o podobě filmu.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Absolventský film / Master Graduate Film

Přehled dějin světové kinematografie / The History of World Cinema

Práce s hercem, filmové herectví / Director Work with Actors, Film Acting

Stylizace filmového díla / Film Work Stylization

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Bohdan SLÁMA

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru