Audiovizuální studia (8204T041)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru audiovizuální studia. Uchazeč prokazuje rozvinutý talent, široké a aktuální znalosti z oboru, kreativitu na základě předloženého dílo ve vybraném médiu a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu na základě magisterského projektu, který sumarizuje uchazečovu představu o náplni a výstupech magisterského studia.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru audiovizuální studia, či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na rozvoj individuálních tvůrčích aktivit a prohloubení a systematizaci kompetencí samostatné badatelské práce. Studium je zaměřeno na historii a teorii intermediální tvorby, tvůrčí intermediální tvorbu a archivování, restaurování a prezentaci materiálů audiovizuální povahy.

Hlavní výsledky učení

Studium magisterského stupě oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na tvořivý a intelektuální rozvoj studenta, na prohloubení jeho znalostí a dovedností v poměrně individuálním zaměření daném magisterským projektem. Výrazným obecným rysem studia magisterského stupně je propojení praktické činnosti a její reflexe.

Absolvent rozumí principům a souvislostem audiovizuální tvorby u nás i v zahraničí, bude schopen se orientovat v jejím historickém kontextu i v současném organizačním a technologickém zázemí a adaptabilně nalézat řešení v rámci konkrétních úkolů tvorby či reflexe tvořivého procesu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent oboru Audiovizuální studia je komplexní tvůrčí osobností s prohloubením svého vzdělání dle svého magisterského projektu. Má předpoklady k dalšímu rozvoji ve sféře umělecké i vzdělanostní. Dokáže kvalifikovaně polemizovat se zažitými principy a v předložených pracích prokáže svébytnou cestu přístupu k umělecké práci, k myšlení i ke světu. Absolvent je připraven k samostatným tvůrčím činům, které zahrnují i oblast reflexe tvorby, a to v celé audiovizuální oblasti. V rámci magisterského oboru se studenti mohou rovněž zaměřit na problematiku restaurování filmu, výuka zde vychází ze spolupráce FAMU a Národního filmového archivu, absolventi tak mohou najít uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci v oblasti restaurování filmu. Rovněž mohou působit jako kvalifikovaní tvůrci koncepcí i realizací zpřístupňování uměleckých děl z blízkých či vzdálenějších oblastí filmové historie v rámci distribučních společností či jako kurátoři tvorby z oblasti intermédií.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Obhajoba praktické práce magisterské

Obhajoba Diplomové práce

Dějiny audiovizuální tvorby

Teorie audiovizuální tvorby

Forma studia

prezenční

Garant oboru

David KOŘÍNEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.