Audiovizuální studia (8204T041)

magisterský obor

Požadavky na přijetí:

Přijímací řízení sestává z talentových zkoušek a ověření teoretických znalostí nejméně v rozsahu bakalářských státních závěrečných zkoušek oboru audiovizuální studia. Uchazeč prokazuje rozvinutý talent, široké a aktuální znalosti z oboru, kreativitu na základě předloženého dílo ve vybraném médiu a samostatnost při spoluutváření svého studijního programu na základě magisterského projektu, který sumarizuje uchazečovu představu o náplni a výstupech magisterského studia.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání:

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy:

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru audiovizuální studia, či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru:

Magisterské studium oboru Audiovizuální studia navazuje na bakalářský stupeň s důrazem na rozvoj individuálních tvůrčích aktivit a prohloubení a systematizaci kompetencí samostatné badatelské práce. Studium je zaměřeno na historii a teorii intermediální tvorby, tvůrčí intermediální tvorbu a archivování, restaurování a prezentaci materiálů audiovizuální povahy.

Hlavní výsledky učení:

Studium magisterského stupě oboru Audiovizuální studia je zaměřeno na tvořivý a intelektuální rozvoj studenta, na prohloubení jeho znalostí a dovedností v poměrně individuálním zaměření daném magisterským projektem. Výrazným obecným rysem studia magisterského stupně je propojení praktické činnosti a její reflexe.

Absolvent rozumí principům a souvislostem audiovizuální tvorby u nás i v zahraničí, bude schopen se orientovat v jejím historickém kontextu i v současném organizačním a technologickém zázemí a adaptabilně nalézat řešení v rámci konkrétních úkolů tvorby či reflexe tvořivého procesu.

Profesní profil absolventů s příklady:

Absolvent oboru Audiovizuální studia je komplexní tvůrčí osobností s prohloubením svého vzdělání dle svého magisterského projektu. Má předpoklady k dalšímu rozvoji ve sféře umělecké i vzdělanostní. Dokáže kvalifikovaně polemizovat se zažitými principy a v předložených pracích prokáže svébytnou cestu přístupu k umělecké práci, k myšlení i ke světu. Absolvent je připraven k samostatným tvůrčím činům, které zahrnují i oblast reflexe tvorby, a to v celé audiovizuální oblasti. V rámci magisterského oboru se studenti mohou rovněž zaměřit na problematiku restaurování filmu, výuka zde vychází ze spolupráce FAMU a Národního filmového archivu, absolventi tak mohou najít uplatnění jako kvalifikovaní odborní pracovníci v oblasti restaurování filmu. Rovněž mohou působit jako kvalifikovaní tvůrci koncepcí i realizací zpřístupňování uměleckých děl z blízkých či vzdálenějších oblastí filmové historie v rámci distribučních společností či jako kurátoři tvorby z oblasti intermédií.

Přístup k dalšímu vzdělávání:

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování):

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování:

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Obhajoba praktické práce magisterské

Obhajoba Diplomové práce

Dějiny audiovizuální tvorby

Teorie audiovizuální tvorby

Forma studia:
prezenční
Garant oboru:
Jan BERNARD
Obor je součástí studijního programu:
Studijní plány oboru: