Orchestrální party a sóla harfy 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PHA2 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava anglicky, česky letní

Garant předmětu

Jana BOUŠKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jana BOUŠKOVÁ, Leoš ČEPICKÝ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojil efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek.

Student má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru, různým stylům apod.

Student rozpozná, interpretuje, upravuje, realizuje a/nebo memoruje hudební materiál za pomoci notového zápisu a/nebo poslechem.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla harfy bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava harfových partů a rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru. V určeném časovém úseku se rozvíjí technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

SUK, Josef: Pohádka, op. 16 „O věrném milování Radúze a Mahuleny a jejich strastech“

BARTÓK, Béla: Koncert pro orchestr

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast během cvičení, přehrávka vybraného repertoáru před pedagogy katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů