Hra na lesní roh 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
106LR3 Z 8 2T česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VOBOŘIL, Ondřej VRABEC

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Všechny nově nabyté poznatky o technické stránce hry, o intonaci, rytmu, správném dýchání, interpretaci jsou upevňovány pomocí etud náročnějšího charakteru i náročnějších skladeb.

1a Správná práce jazyka

b Pozornost se věnuje rychlosti staccata ,

c Výuka jemnosti a snadnosti nasazení. Při nedostatečné úrovni je hledána cesta k nápravě

  1. Etudy mírně náročnějšího charakteru - Kautsky, Belolli
  2. Přednesové skladby se dotýkají po hudební stránce i méně snadných - L. CherubiniI, J. V. Stich - Punto, O. Knussen

Forma studia

Průběžná účast studentů v soutěžích komorní hry a v konkurzních řízeních do symfonických a operních orchestrů.

Předpoklady a další požadavky

Nástrojová vybavenost na úrovni odpovídající ročníku studia a profilu studenta.

Obsah kurzu

Předmět vybaví studenta všemi schopnostmi, které při hře na lesní roh potřebuje . Hledá cesty, jak studentům umožnit zvládnout hru na té nejvyšší úrovni po technické stránce hry, intonaci, nátiskové a tónové kultuře i po stránce interpretační. Všechny nároky, které jsou kladeny na hráče a které byly objasněny v předmětech Hra na lesní roh 1 a 2 jsou v tomto předmětu pomocí vhodně volených etud a přednesů zdokonalovány. Zároveň se obrací pozornost k jazyku, jako velmi důležitému fenoménu jemného nasazení tónu či rychlého staccata. Při potížích se hledají / to samozřejmě již od předmětu Hra na lesní roh1/ možnosti nápravy. Nyní se učí, co vše nám tato práce s jazykovou technikou nabízí. Jednotlivé druhy nasazení od nejjemnějších až po akcentované či přeforsírované a ve staccatu nejenom rychlost , ale také délka jednotlivých staccatovaných not. Je možno hrát od detaché až po staccatissimo. Nejenom na etudách se procvičují nové poznatky, ale i přednesové skladby jsou voleny tak, aby se tyto poznatky využily v koncertní činnosti . Ve výběru etud se nacházejí již charakterově náročnější ? Kautsky, Belolli. V přednesových skladbách se dává přednost autorům např. L.CherubiniI, J.V.Stich - Punto, O.Knussen.

Doporučená nebo povinná literatura

Kautsky Etudy V.díl Belolli Etudy

L. Cherubini Sonáta I, II

J. V .Stich - Punto Koncert č.7

O. Knussen Koncert

Hodnoticí metody a kritéria

Výkony studentů se hodnotí po všech stánkách interpretace. Předně je rozebrána skladba, kterou student hrál a jsou na ní demonstrována jednotlivá úskalí interpretace Hodnotí se, jak se student s těmito problémy vyrovnal. Není nepovšimnuta i úroveň konkrétní hry studenta na nástroj, jak po stránce technické, intonační, zvukové, dynamické ale i interpretační

Webová stránka předmětu

http://www.hamu.cz/katedry/katedra-dechovych-nastroju

Poznámka

Pedagogové dbají na prostřídání jednotlivých komorních partů dle zápisu skladatele a na preferenci sólistické i doprovodné složky.

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů