Digitální střih pro HR 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DS1 Z 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 66 až 81 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student chápe vliv zvolených postupů při nahrávání na postprodukci snímku. Uvědomuje si zásadní požadavek na střih – výběr nejlepšího nahraného materiálu, splňujícího vysoké nároky na profesionální nahrávku. Přebírá odpovědnost za dodržení notového zápisu ve výsledném tvaru nahrávky (pokud se nejedná o improvizaci).

Dokáže používat základní editační funkce ProTools. Vnímá možnosti a uplatnění jednotlivých postupů, které dokáže správně zvolit a aplikovat při další práci. Nahrávání i postprodukce se stává v rámci nahrávacího týmu při spolupráci s mistrem zvuku efektivnější.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Úplná realizace koncepce střihu, vytvořené během nahrávání a realizované na vlastních projektech nebo střihových cvičeních, dále schopnost vyhodnotit výsledek nahrávání a použít adekvátní prostředky k sestavení finální podoby snímku. Důraz je kladen na přehledné členění zvukového materiálu ve vztahu k hudební formě a provedení střihu v programu ProTools.

Postprodukce hudebních nahrávek, konkrétně střih zvukového záznamu, se zařadil v rámci nahrávacího týmu mezi kompetence hudební režie. Předmět Digitální střih pro HR zajišťuje získání jedné z klíčových dovedností v oblasti zpracování hudební nahrávky. Provázanost hudební koncepce s analytickým slyšením a různými postupy při nahrávání jsou vstupním požadavkem pro úspěšné zvládnutí postprodukce digitálního zvukového záznamu.

V průběhu semestru je přednesena látka v úzké návaznosti na praktické ukázky, které korespondují se zadávanou prací. Předpokládá se nácvik na dvou až třech cvičeních.

Tematické okruhy:

Přehled používaného SW pro zpracování zvuku s důrazem na program ProTools

Základní funkce SW pro editaci hudby

Souvislost postupů hudební režie při nahrávání a střihu hudebního snímku

Analytický poslech a poznámky v notovém zápisu, střihová soupiska

Typologie střihu

Umístění a volba typu střihu

Praktická cvičení na záznamu hudby menších hudebních forem převážně těchto nástrojových kombinací:

Klavír sólo

Dechové nástroje dřevěné – různé kombinace komorního obsazení

Pěvecký sbor

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KING, Richard. Post Production, Editing. In: Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. New York: Routledge, 2017. 256 stran, ISBN: 978-1-138-85454-3.

SMEJKALOVÁ, Sylva. Střih a jeho problematika z uměleckého hlediska. In: Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran. Disertační práce. AMU. Hudební a taneční fakulta. Vedoucí práce prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.

ZAMAZAL, Václav. Střih v profesionálním studiu. In: Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1975. 183 s. noty, obr., ISBN 02-174-75.

Doporučená literatura:

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. In: Opus musicum. Hudební revue, ročník 52/2020, č.1, s. 32-41. ISSN 0862-8505.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá zápočet na základě předložení samostatně zpracovaného střihového cvičení nebo projektu včetně textové explikace zvolených postupů. Je požadována nadpoloviční docházka.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů