Digitální střih pro HR 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171DS2 ZK 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se naučí zpracovávat hudební nahrávku způsoby, odpovídajícími probíraným tematickým okruhům. Díky detailním znalostem problematiky střihu získá okamžitou zpětnou vazbu pro vlastní nahrávací praxi.

Ovládá střihové funkce SW a způsoby jejich aplikace. Dovede se správně rozhodovat a zvážit možnosti i nutnost uplatnění jednotlivých kroků. Realizuje střih jako tvůrčí proces.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Zevrubná znalost praktického použití editačních funkcí programu ProTools. Tvůrčí práce při střihu v návaznosti na hudební detail s požadavkem na dodržení celistvosti a autenticity hudebního díla.

Samostatná práce studenta má umožnit potřebnou orientaci při praktickém provedení střihu. Gramotnost v oblasti ovládání SW na zpracování zvuku podporuje očekávaný přesah kompetencí hudební režie v nahrávacím týmu.

V průběhu semestru je přednesena látka v úzké návaznosti na praktické ukázky, které korespondují se zadávanou prací. Předpokládá se nácvik na dvou až třech cvičeních.

Tematické okruhy:

Koncepce provedení střihu rozsáhlejších hudebních forem

Detail střihu při kombinaci dvou hudebních ploch

Vliv intonace, tempa, rytmu, agogiky a barvy zvuku při střihu

Etika střihu – odpovědnost za opodstatnění, četnost a provedení střihu

Praktická cvičení na záznamu převážně těchto nástrojových kombinací:

Komorní soubory smyčcové – trio, kvarteto apod.

Sólový hlas v doprovodu klavíru

Varhany

Orchestr – komorní, symfonický, dechový, smyčcový apod.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

KING, Richard. Post Production, Editing. In: Recording Orchestra and Other Classical Music Ensembles. New York: Routledge, 2017. 256 stran, ISBN: 978-1-138-85454-3.

SMEJKALOVÁ, Sylva. Střih a jeho problematika z uměleckého hlediska. In: Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran. Disertační práce. AMU. Hudební a taneční fakulta. Vedoucí práce prof. MgA. Vladimír Tichý, CSc.

ZAMAZAL, Václav. Střih v profesionálním studiu. In: Hudební nástroje před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Supraphon, 1975. 183 s. noty, obr., ISBN 02-174-75.

Doporučená literatura:

STEJSKALOVÁ, Sylva. Hudební režie jako interpretační umění. In: Opus musicum. Hudební revue, ročník 52/2020, č.1, s. 32-41. ISSN 0862-8505.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá známku ze zkoušky na základě předložení samostatně zpracovaného střihového cvičení nebo projektu včetně textové explikace zvolených postupů. Dále zodpoví jednu doplňující otázku z probraných tematických okruhů. Je požadována nadpoloviční docházka.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů