Specializovaná sluchová analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA2 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po nácviku sluchových cvičení dokáže analyzovat jevy zachycené v tematických okruzích s akcentem na příklady z hudby období renesance.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří (schopnost sluchem rozeznat intervaly, akordy a jejich obraty atd.). Základní hudebně teoretická průprava (stupnice, akordy, rozeznávání nástrojů, formování hudební věty).

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Zvládnutí sluchové analýzy hudebního materiálu reflektujícího hudebně – teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie, kontrapunktu a rytmu ve formě cvičení postupné obtížnosti.

Notové příklady jsou vybírány z vhodné hudební literatury odpovídající vybranému slohovému období a žánru skladeb. Z tohoto materiálu jsou tvořena sluchová cvičení.

Tematické okruhy:

Mollová tónina

Harmonická, melodická a aiolská mollová stupnice

Akordy – kvintakord a jeho obraty, zvětšený a zmenšený kvintakord

Ars antiqua – Perotinus

Ars nova – G. da Cascia, G. De Machaut

Hudba anglická – L. Power, J. Dunstable

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie.Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Jacobs Vocal Academy. Ear Training Exercises. Level 1-8. [Sluchová cvičení online]

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Harvard University. The Music Lab. 2019. [Poslechové testy online].

Dostupné z: http://themusiclab.org

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá známku ze zkoušky na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu. Test se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů). Obsahuje absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky. Následuje diktát krátkého hudebního tématu v originální instrumentaci ze záznamu. U obou částí testu se požaduje přesný notový zápis. Výsledek testu musí být vyšší než 75 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně. Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů