Specializovaná sluchová analýza 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171SSA2 ZK 2 1CT česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student po nácviku sluchových cvičení dokáže analyzovat jevy zachycené v tematických okruzích s akcentem na příklady z hudby období renesance.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Přirozené hudebně sluchové předpoklady. Základní sluchová a intonační průprava na úrovni konzervatoří (schopnost sluchem rozeznat intervaly, akordy a jejich obraty atd.). Základní hudebně teoretická průprava (stupnice, akordy, rozeznávání nástrojů, formování hudební věty).

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Zvládnutí sluchové analýzy hudebního materiálu reflektujícího hudebně – teoretické jevy z oblasti intonace, harmonie, kontrapunktu a rytmu ve formě cvičení postupné obtížnosti.

Notové příklady jsou vybírány z vhodné hudební literatury odpovídající vybranému slohovému období a žánru skladeb. Z tohoto materiálu jsou tvořena sluchová cvičení.

Tematické okruhy:

Mollová tónina

Harmonická, melodická a aiolská mollová stupnice

Akordy – kvintakord a jeho obraty, zvětšený a zmenšený kvintakord

Ars antiqua – Perotinus

Ars nova – G. da Cascia, G. De Machaut

Hudba anglická – L. Power, J. Dunstable

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

Knihy

HRADECKÝ, Emil. Úvod do studia tonální harmonie.Praha: Supraphon, 1972, 304 s. 02-189-72

KOFROŇ, Jaroslav. Učebnice intonace a rytmu. Praha: Editio Supraphon, 1981, 208 s. 02-004-81.

PERLMUTTER, Adam. Perfect pitch method : A musician guide to recognizing pitches by ear. Cheltenham: Hal. Leonard corporation, 2014. 82 s. +. ISBN 978-0-634-09778-2 3 CD.

SPILKA, František. Hudební diktát : metodický návod a výběr příkladů melodických, rytmických a harmonických. 2. vyd. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1966. 130 s. : notové ukázky.

SPILKA, František. Sluchová cvičení : příklady a úlohy k prohloubení hudebnosti. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1955. 460 s. : notové ukázky.

Web

Jacobs Vocal Academy. Ear Training Exercises. Level 1-8. [Sluchová cvičení online]

Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=EazFLAA-Pog&t=219s

Harvard University. The Music Lab. 2019. [Poslechové testy online].

Dostupné z: http://themusiclab.org

Hodnoticí metody a kritéria

Student získá známku ze zkoušky na základě úspěšně absolvovaného sluchového testu. Test se skládá z diktátu u klavíru (nebo z poslechu připravených příkladů). Obsahuje absolutní tónové výšky, intervaly a vícezvuky. Následuje diktát krátkého hudebního tématu v originální instrumentaci ze záznamu. U obou částí testu se požaduje přesný notový zápis. Výsledek testu musí být vyšší než 75 % z celkového počtu bodů. Bodové hodnocení je stanoveno pro každý test samostatně. Student musí splnit minimálně 60 % docházky.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů