Teorie hudební režie 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171THR4 ZK 3 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dovede vytvořit dramaturgii nahrávky vzhledem k použitému zvukovému formátu a zná postupy jak dílo uplatnit v současných médiích.

Student chápe vliv psychologie na komunikaci v nahrávacím týmu i při kontaktu s umělci v nahrávacím studiu. Dovede používat vhodnou terminologii, vhodně se vyjadřovat k výkonům interpretů i vyjadřovat vlastní názory minimálně v jednom cizím jazyce. Předpokládá se znalost anglického jazyka.

Forma studia

přednáška, seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíle výuky:

Získání orientace o současné situaci v nahrávacím průmyslu a možnostech uplatnění hudební nahrávky v současných médiích. Pochopení významu dramaturgie při reflexi aktuálních tendencí hudebního vývoje. Seznámení se s různými komunikačními prostředky s pozitivním psychologickým vlivem na atmosféru v nahrávacím týmu i při kontaktu s interprety.

Tematické okruhy se věnují širším vztahům hudební režie ke vzniku hudební nahrávky. Jsou jimi uplatnění v médiích a psychologie v profesi hudební režie.

Specifická komunikace s ostatními členy nahrávacího týmu a s umělci představuje klíčové dovednosti hudebního režiséra nebo režisérky. Do této oblasti spadá i znalost odborné terminologie a schopnost užití alespoň jednoho cizího jazyka s důrazem na angličtinu.

Tematické okruhy:

Hudební nahrávka a média

Řazení skladeb resp. jejich částí na konečné verzi snímku

Dramaturgie hudebních nahrávek na zvukových nosičích a v oblasti moderních médií

Psychologie v profesi hudební režie a komunikace při nahrávání

Psychologické aspekty práce hudebního režiséra

Specifický způsob komunikace v nahrávacím týmu a s umělci

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

Audio / Video

Berliner Philharmoniker. Digital Concert Hall. Dostupné z: https://www.digitalconcerthall.com/en/home Naxos Music Library. Dostupné z: https://www.naxosmusiclibrary.com/login

Hudebniny

BEETHOVEN, Ludwig van. Concerto for Piano and Orchestra : Es-Dur : WoO 4. [Studijní partitura]. London: Eulenburg, 1961. 1 partitura (V, 66 s.). ISBN 3-7957-6303-7.

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 8 G dur op. 88 : Symphonie Nr. 8 G-dur Op. 88 = Symphony no. 8 G major op. 88. [Studijní partitura]. Kassel: Bärenreiter, c2004. 1 partitura (x, 170 s.).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symphony in C Jupiter. Leipzig: Eulenburg, [19--]. 1 partitura (80 s.).

SUK, Josef. Asrael : symfonie pro velký orchestr : op. 27. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1965. 1 partitura (248 s.).

Další notové partitury budou upřesněny vyučující/m v průběhu semestru.

Doporučená literatura:

Audio / Video

DVOŘÁK, Antonín. Symphony No. 8 in G major : Op. 88 (B 163, 1889).

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symphony No. 41 „Jupiter“ : in C major : K. 551.

SUK, Josef. Asrael : Symphony in C minor op. 27.

Další nahrávky budou upřesněny vyučujícím v průběhu semestru.

Knihy

FUKAČ, Jiří. Hudba a média: rukověť muzikologa. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 1998. 258 s.

MCLUHAN, Marshall. Jak rozumět médiím: extenze člověka. Praha: Odeon, 1991. 350 s.

OČADLÍK, Mirko. Smetanovská diskografie: kritický soupis gramofonových snímků Smetanovy hudby. Praha: Orbis, 1939. 162 s.

SMEJKALOVÁ, Sylva. Nároky na funkci hudební režie v digitálním vícestopém nahrávacím procesu. Praha, 2018. 164 stran, obrazové přílohy.

ŠÍP, Ladislav. Nahrávání a reprodukovaná hudba. 1. vyd. Praha: SHV, 1962. 82 s.

ŠÍP, Ladislav. Pěvci před mikrofonem. 1. vyd. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1960. 92 s. : fotografie.

Článek z časopisu

SMOLKA, Jaroslav. Některé problémy hudební režie. In: Hudební rozhledy. Praha: Společnost Hudební rozhledy, 1948-. svazky. 1976/č. 6, str. 275 - 280. ISSN 1805-6482.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režisér jako spolutvůrce trvalého záznamu interpretova výkonu a jiné problémy muzikologické reflexe výkonného umění, Česká a slovenská hudební interpretace po roce 1945 a její ohlas. In: Sborník materiálů z muzikologické konference Janáčkiana VIII. Ostrava 6. a 7.6.1984, Krajské kulturní středisko Ostrava a Slezské muzeum Opava 1985, str. 72 – 80.

SMOLKA, Jaroslav. Hudební režie jako moderní umělecké profese. In: Gramorevue. 1992/č. 6, str. 5. ISSN 0323-0783

SMOLKA, Jaroslav. Moderní trvalé zvukové záznamy Smetanovy Vltavy s Českou filharmonií a jejími šéfy. In: 100. výročí České filharmonie: Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Praha : Česká filharmonie, 1997 str. 68 - 84

SMOLKA, Jaroslav. Vzpomínky na spolupráci s Karlem Ančerlem při nahrávání gramofonových snímků České filharmonie. In: 100 let České filharmonie: Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Historie, osobnosti, kontexty. Sborník z mezinárodní muzikologické konference pořádané Českou filharmonií ve spolupráci s Ústavem pro hudební vědu Akademie věd České republiky. Praha, Rudolfinum, Malá galerie 17. a 18. 10. 1996 / Praha : Česká filharmonie, 1997 s. 125-128.

Další literatura bude upřesněna vyučující/m v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Student získává zkoušku zodpovězením dvou otázek vztahujících se k probraným tematickým okruhům.

Účast na přednáškách je vyžadována minimálně z 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů