Tvorba zvukového záznamu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
171TZZ ZK 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je seznámen s technickými, tvůrčími a organizačními aspekty tvorby zvukového záznamu. Dokáže popsat jednotlivé fáze nahrávání a zpracování záznamu, orientuje se ve zvukových formátech, časově-finanční náročnosti a organizačních aspektech nahrávání.

Forma studia

přednášky

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti se seznámí s technickými, tvůrčími a organizačními aspekty tvorby zvukového záznamu. Důraz je kladen na díla, kde hraje hudba a zvuk významnou tvůrčí složku, jako je např. studiové natáčení hudby, rozhlasová hra, live-nahrávka či přímý přenos koncertu.

Tematické okruhy:

 1. Úvod do zvukové výroby, technická a ekonomická náročnost zvukové techniky a technologie
 2. Nahrávání, záběrová technologie, technologie playbacku, použití vícestopého záznamu
 3. Zvuková postprodukce, mastering, realizace elektroakustické hudby
 4. Organizační a produkční příprava nahrávání
 5. Vydavatelský záměr nahrávky, volba formátu a nosiče nahrávky
 6. Volba nahrávacího prostoru, volba technologie nahrávání
 7. Profese nahrávacího týmu
 8. Organizace zvukové postprodukce a masteringu
 9. Ekonomická a časová náročnost postprodukčních postupů, průvodní list nahrávky
 10. Rozhlasový přímý přenos, organizační, technologická a produkční specifika
 11. Specifická zvuková výroba, použití archivních nahrávek

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky. 3. aktualiz. a dopl. vyd. Praha: Muzikus, 2008. 297 s. ISBN 978-80-86253-46-5.

Doporučená literatura:

SYROVÝ, Václav. Vybrané kapitoly z hudební akustiky. Zvolen: VŠDL Zvolen, 1988. 145 s. obr. příl.

SYROVÝ, Václav. Hudební zvuk: příspěvek k teorii zvukové tvorby. Praha, 2009. 303 s. ISBN 978-80-7331-161-2.

Hodnoticí metody a kritéria

Předmět je zakončen zkouškou. Ta sestává jednak z písemné části, kde je provedena prověrka základních znalostí z obsahu předmětu. Dále následuje ústní část zkoušky, kde student zformuluje vlastní pohled na problematiku nahrávání hudby ve studiu. Na výsledné známce se podílí: docházka na přednášky 30 %; písemná část zkoušky 40 %, ústní část zkoušky 30 %.

Docházka: minimálně 50 %

Poznámka

Nesjou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů