Kresba a malba 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203AKL3 zkouška 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 39 až 54 hodin domácí příprava anglicky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je schopnost „více vidět skutečnost“ a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření. Za nejdůležitější považuji otázky prostorového vnímání a chápání skutečnosti, skladebnosti vztahů věcí a hmot, problém zákonitostí kompozice a znalost psychologických aspektů barev.

Forma studia

Při malbě zátiší studenty vedu k tomu, aby jeho jednotlivé prvky chápali jako hmotově, tvarově a materiálově autonomní aktéry na scéně. Aby mohly věci vytvářet živý, bohatý a nakonec i organický celek, musí být nejprve každý prvek sám za sebe, mít svůj nezaměnitelný charakter. Teprve tato rozmanitost může vytvořit jednotu, která má výrazovou sílu obrazu světa „zastaveného do věčnosti“ - still life.

Malba aktu není chápana pouze jako studium lidské anatomie, prověřování vztahu vzájemných tělesných proporcí, otázek světla, barvy a hmoty, ale i výrazu elementární existenciální pozice - lidského těla v prostoru.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

První ročník kresba zátiší, druhý ročník kresba aktu, od třetího ročníku konzultativní forma studia dle rozmanitých zadání - interier, exterier, figurální kompozice - situace, prostor, hmota, světlo.

Doporučená nebo povinná literatura

Studijním materiálem jsou encyklopedie výtvarného umění a monografie autorů českého a světového malířství.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí na DAMU z nejrozličnějších škol a sociálních prostředí, mnohdy nedostatečně vybaveni výtvarnými zkušenostmi a dovednostmi, při hodnocení přihlížím především k jejich osobní aktivitě, otevřenosti a míře zvědavosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů