Kresba a malba 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
203KLM2 ZK 3 4 hodiny výuky týdně (45 minut), 33 až 48 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Cílem výuky je schopnost „více vidět skutečnost“ a být schopen analyzovat rozmanitost jejích forem, tvarů, linií, hmot, barev a světelných vlastností, vzájemných vztahů věcí a následně technických a výrazových možností výtvarného vyjádření. Za nejdůležitější považuji otázky prostorového vnímání a chápání skutečnosti, skladebnosti vztahů věcí a hmot, problém logických zakonitostí kompozice a znalost psychologických aspektů barev.

Forma studia

Při malbě zátiší studenty vedu k tomu, aby jeho jednotlivé prvky chápali jako hmotově, tvarově a materiálově autonomní aktéry na scéně. Aby věci mohly vytvářet živý rozmanitý, bohatý a nakonec i organický celek, musí být nejprve každý z prvků samostatnou jednotkou s nezaměnitelným charakterem. Teprve tato rozmanitost může vytvořit jednotu, která má výrazovou sílu „obrazu světa zastaveného do věčnosti“.

Malba aktu není chápána pouze jako studium lidské anatomie, prověřování vztahu vzájemných tělesných proporcí, otázek světla, barvy a hmoty, ale i výrazu elementární existenciální pozice - lidského těla v prostoru. Výtvarnými kresebnými a malířskými prostředky jsou tužka, uhel, tuš, pastely a temperové barvy.

Předpoklady a další požadavky

Schopnost výtvarně řešit zadané úkoly v intencích cíle studia.

Obsah kurzu

Doporučená nebo povinná literatura

Studijním materiálem jsou encyklopedie výtvarného umění a monografie autorů českého a světového malířství a teoretické statě historiků umění a filosofů, kteří se zabývají aktuálními otázkami umělecké tvorby.

Hodnoticí metody a kritéria

Vzhledem k tomu, že studenti přicházejí na DAMU z nejrozličnějších škol a sociálních prostředí, mnohdy nedostatečně vybaveni výtvarnými zkušenostmi a dovednostmi, při hodnocení přihlížím především k jejich aktivitě, otevřenosti a míře zvědavosti.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů