Režijní a dramaturgická tvorba 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
204RDV2 ZK 4 4T česky letní

Garant předmětu

Jiří ADÁMEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří HAVELKA, Marta LJUBKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

  1. Výchova k režisérské a dramaturgické tvorbě s důrazem na individuální talentové dispozice studentů.
  2. Kultivace tvůrčího potenciálu studentů v kontextu současných alternativních či loutkových divadelních proudů a tendencí.
  3. Příprava studentů ke spolupráci se studenty ostatních oborů (scénografie, herectví) a k realizaci samostatných praktických cvičení a klauzurních představení.

Forma studia

Praktická cvičení, analýza a reflexe praktických cvičení, kolektivní diskuse a rozbory v rámci skupiny studentů (obvykle z jednoho ročníku režie a dramaturgie KALD), individuální konzultace.

Předpoklady a další požadavky

  1. Obecná znalost základní literatury k oboru.
  2. Návštěva divadelních představení, významných festivalů českých i zahraničních.
  3. Vyvíjení tvůrčích aktivit i mimo rámec školních cvičení a představení.
  4. Plnohodnotná účast na předmětu inscenační tvorba (realizace samostatných cvičení a klauzurních inscenací).

Obsah kurzu

Studium je založeno na souběžném prolínání praktické a teoretické složky výuky. Důraz je kladen na autorský, tvůrčí přístup k oboru. Od pozornosti k základním pojmům jako jsou dramatická situace a herecké jednání v ní, fabule, motiv, téma, kompozice situace a z ní vyplývající časoprostorové řešení (mizanscéna) k specifickému tvůrčímu rukopisu studenta.

Specifikace jednotlivých semestrů:

1.od myšlení o divadle k myšlení divadlem, dramatická situace a její alternativy,

2.kompozice v čase a prostoru,

3.metafora, příběh a jeho alternativy,

4.téma a proces tvorby od prvních stimulů po zkoušení s herci,

5.syntéza všech složek inscenace,

6.komplexní přístup k autorskému divadelnímu dílu.

Doporučená nebo povinná literatura

Brook, Peter: Prázdný prostor, Panorama, Praha 1988

Lehmann, Hans-Thies: Postdramatické divadlo, Divadelný ústav, Bratislava 2007

Vostrý, Jaroslav: Režie je umění, NAMU, Praha 2009

Scherhaufer, Peter: Čítanka z dejín divadelnej réžie I-III, Divadelný ústav, Bratislava, 1998-1999

Donellan, Declan: Herec a jeho cíl, Brkola, Praha 2007

Artaud, Antonin: Divadlo a jeho dvojenec, Herrmann a synové, Praha 1994

Hodnoticí metody a kritéria

Kredity jsou uděleny na základě:

-aktivní účasti na hodinách,

-plnění praktických cvičení v rámci hodin,

-ústní či písemné reflexe výsledků v souvztažném předmětu inscenační tvorba.

Poznámka

Předmět je studován pouze v uzavřené ročníkové skupině, v každém studijním programu je průběh výuky specifikován dle osobnosti vedoucího ročníku.

Rozvrh výuky viz www DAMU / katedra ALD / Rozvrhy hodin

Rozvrh na zimní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2019/2020:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů