Moderní a současný tanec (H0B0010B)

Specializace studijního programu Pedagogika tance

Zobrazit úplný popis

Kombinované studium, od ak. roku 2020/2021.

Cíle studia

Profil absolventa

Absolvent bakalářského studia oboru Pedagogika tance v kombinované formě si osvojí dovednost metodického a didaktického myšlení a komplexního uvažování o pohybu opřeného o anatomické znalosti těla, a také tvořivé dovednosti, a to na základě prohlubování svých praktických tanečních zkušeností a teoretických vědomostí ve vybraném zaměření.

Je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu (klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova). Zároveň získává přehled o dějinách a teorii tance, díky kterému může vnímat zvolený obor v souvislostech tance obecně i dalších uměleckých oborů a kultury.

Prokazuje široké znalosti historie, teorií, konceptů a metod tanečního umění i daného oboru, umí je využívat v umělecké/tvůrčí praxi v oblasti tanečních umění. Umí vyhledat, utřídit a interpretovat informace či inspirační zdroje relevantní pro řešení vymezeného problému či umělecké ztvárnění zadaného tématu. Umí používat taneční terminologii a základní technologie daného oboru a v míře odpovídající příslušnému oboru organizačně, autorskoprávně, příp. autorsko-technicky zabezpečit veřejnou prezentaci uměleckého výkonu. Je způsobilý dle rámcového zadání a přidělených zdrojů v rámci svého oboru koordinovat činnost tvůrčího týmu při realizaci uměleckého díla menšího rozsahu a jednoduššího charakteru a nést odpovědnost za jeho výsledky. Je způsobilý do řešení problémů zahrnout úvahu o jejich etickém rozměru. Je způsobilý srozumitelně a přesvědčivě sdělovat odborníkům i laikům informace o povaze odborných problémů v oblasti tance a nonverbálního divadla a vlastním názoru na jejich řešení. Je způsobilý efektivně a harmonicky spolupracovat na kolektivních projektech v týmu a srozumitelně shrnout názory ostatních členů týmu. Je způsobilý jednat v rámci svých odborných znalostí a dovedností v alespoň jednom cizím jazyce. Je způsobilý samostatně získávat další odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti na základě především praktické zkušenosti a jejího vyhodnocení, ale také samostatným studiem teoretických poznatků oboru.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotví vznikající Akreditační řád AMU: ten stanoví parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenese část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Důležitou roli v systému hodnocení hraje u mnoha oborů tzv. klauzurní zkouška, tj. prezentace uměleckého výstupu před komisí: principem je komplexní hodnocení znalostí a dovedností studenta získaných v několika dílčích předmětech a uplatněných v kolektivně vznikajícím díle (např. u divadelních oborů). Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty. Studijní plán nevyužívá ekvivalencí.

Specializace: Uchazeč se hlásí již přímo do jedné ze čtyř specializací: klasický tanec, moderní a současný tanec, lidový tanec, taneční výchova. Poměr kreditové zátěže specializační části vůči společnému základu je 25%.

Studijní plán počítá s volitelnými předměty ve druhém a třetím ročníku, volitelné předměty tvoří 14 kreditů z celkových 180. Budou vypsány například předměty: Tanec a kamera, Tanec na špičkách, Repertoár lidového tance, Interpretační praxe, Jevištní praktikum, Lidová taneční kultura, Dramaturgie tance, Analýza tance, Metodika psaní odborných statí a VŠKP, Intermédia a jevištní technologie, Historické tance, Labanova analýza pohybu, Kinetografie a další.

Obecné informace o přijímacím řízení

Znalost tanečních technik na vyspělé úrovni absolventů taneční konzervatoře, pedagogický talent a zájem o obor dokumentovaný pedagogickou nebo uměleckou odbornou praxí, znalost hudební teorie, přehled o dějinách tance a baletu, všeobecný kulturní přehled, jevištní praxe vítána.

Požadavky na přijetí

Přijímací řízení se skládá ze dvou vyřazovacích kol:

 1. KOLO Uchazeč dodá na katedru tance společně s přihláškou tyto podklady:
 2. profesní životopis s důrazem na dosaženou úroveň tanečního vzdělání
 3. motivační dopis s důrazem na zamýšlené zaměření
 4. doklad o víceleté odborné interpretační a/nebo pedagogické praxi v oboru
 5. video s ukázkou vlastního pedagogického výstupu První kolo proběhne absenčně na základě dodaných podkladů. Vybraní uchazeči budou pozváni k účasti do 2. kola přijímacího řízení.
 6. KOLO Toto kolo proběhne prezenčně.

Jeho náplní je: 1. test všeobecných a oborových tanečních i hudebních znalostí 2. pedagogicko-psychologický test 3. pedagogický výstup dle plánovaného zaměření 4. pohovor o odborné pedagogické problematice

Návaznost na další typy studijních programů

Absolventi bakalářského stupně pedagogiky tance mají možnost pokračovat v navazujícím magisterském programu katedry tance na HAMU v Praze či jiných uměleckých školách v České republice i zahraničí.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – Pedagogický výstup (předvedení vyučovací hodiny na zadané téma)
 2. Písemná práce v rozsahu min. 40 stran

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba pedagogického výstupu
 2. Obhajoba písemné práce
 3. Ústní zkouška

a. Didaktika a metodika moderního a současného tance (předměty hlavního oboru: Pedagogický 13 proseminář, Moderní a současný tanec, Didaktika a metodika MST, Pedagogický seminář MST, Taneční výchova dětí)

b. Dějiny tance a baletu (Přehled dějin tance a baletu, Dějiny tance a baletu v Čechách, Dějiny baletu 20. století, Moderní taneční směry, Tanec po roce 1945)

c. Pedagogická psychologie (Úvod do taneční pedagogiky, Pedagogická psychologie)

Tematické okruhy ústní zkoušky

a. Didaktika a metodika moderního a současného tance: Záměr a proces výuky, Struktura a výstavby praktických lekcí různého typu, Výukové formy moderního a současného tance, určených pro různé úrovně interpretů, Práce s pohybovým tématem, principem, taneční fráze, Zapojení imaginace a různých druhů vizualizace do výuky, Historické a sociální souvislosti vzniku a vývoje techniky Marthy Graham, Základní principy a témata metod výuky techniky Marthy Graham (contraction-release, spirála, shift of the weight, floor work, falls etc.), Historické a sociální souvislosti vzniku Humphrey/ Limón techniky, Základní principy a témata metod výuky techniky Doris Humphryové a Josého Limóna (alignment, weight - fall-rebound, fall-recovery, succession, oposition, suspension, isolation etc.), Propojení principiálních zákonitostí moderního tance se současnými tanečními technikami, Vliv postmoderního myšlení na vznik a vývoj současného tance, současná tréninková praxe, Centrum těla jako opora stability těla, Koncept propojení temeno – kostrč a jeho uplatnění v pohybu, Propojení centra a periférií (pohybové vzorce), Funkce dechu, Dynamický alignment, Floor work, používání prvků up side down, Work in space (Lokomoce, vazby různé vertikální úrovně, skoky), Struktura a problémy tanečního školství a současné české taneční obce

b. Dějiny tance a baletu: Tanec v pravěké společnosti, Taneční projevy starověkých civilizací - společné rysy a odlišnosti, Středověká Evropa a tanec, Nové místo tance v renesanční a manýristické kultuře, Choreografické principy doby manýrismu, Baroko a rokoko - vydělení tance jako divadelního umění, Balet v období klasicismu Balet ovlivněný preromantismem, Balet v období romantismu, Post-romantický balet, Počátek 20. století a obroda baletu, Výrazový tanec - negace baletu Nejstarší zprávy o tanci v Čechách, Formování divadelní taneční kultury v českém prostředí, První stálé divadelní scény v Čechách, Národní obrození a tanec, Formování českého baletního života, Česká umělecká avantgarda a tanec, Taneční umění v Československu po II. světové válce, Čeští choreografové po roce 1945, Česká taneční tvorba 60. a 70. let, Jiří Kylián a jeho choreografická tvorba

c. Pedagogická psychologie: Psychologie učení ve výchovně-vzdělávacím procesu, Pedagogicko-psychologická diagnostika, Žák a pojetí jeho osobnosti, Dispoziční schéma - utváření psychických dispozic v kontextu vnitřních a vnějších podmínek, Sebepojetí - základní kategorie osobnosti, Motivace, Frustrace a stres, Osobnost učitele, Úkolová situace a konstruktivní přístup k jeho organizaci a uspořádání, Tvořivost

Další studijní povinnosti

(liší se podle specializace)

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent bakalářského studia programu Pedagogika tance v kombinované formě je schopen kvalifikovaně vést výuku tanečních technik a repertoáru specializovanou dle zvoleného studijního plánu. Je připraven metodicky vést taneční hodiny pro všechny věkové kategorie. Může se uplatnit jako tanečník, taneční pedagog, baletní mistr, repetitor, asistent choreografa a podobně, a to jak v divadlech a baletních či tanečních souborech, tak v uměleckém školství.

Je vybaven také přehledem o dějinách a teorii tance, základy taneční kompozice, improvizace, choreografie, scénické praxe, dramaturgie a produkce, takže se může věnovat i umělecké tvůrčí nebo organizační činnosti v oboru.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
18. 12. 2019 18. 12. 2029