Fagot (H0N0022A)

Specializace studijního programu Dechové nástroje

Zobrazit úplný popis

Od akademického roku 2022/2023.

Cíle studia

Profil absolventa

Absolvent si osvojil pokročilou dovednost zvolit optimální interpretační přístup k danému repertoáru a své rozhodnutí podložit relevantními argumenty. Vystupuje jako všestranně vyspělá umělecká osobnost schopná suverénního, originálního a přesvědčivého hudebního projevu při interpretaci vysoce náročného, rozsáhlého a stylově různorodého repertoáru. Dokáže samostatně, cílevědomě a efektivně plánovat a strukturovat vlastní práci.

Odborné znalosti

Má komplexní znalosti světového i domácího repertoáru pro fagot a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Rozvíjí, prezentuje a realizuje umělecké programy, které jsou koherentní a vhodné pro různé kontexty.

Do hloubky rozumí roli hudebníka v současné společnosti, zkoumá, zabývá se a přemýšlí nad specifickými relevantními profesními pracovními prostředími a kontexty.

Má přehled o systému fungování a funkci hudby ve společnosti, orientuje se v základních pojmech a termínech existujícího modelu hudebního provozu.

Má základní znalosti z oblasti autorského práva, právně ekonomického zajištění hudebního života, nakladatelského práva s praktickým zřetelem pro případnou organizaci koncertů nebo nahrávek a zajištění úpravy chráněného díla podle současné platné legislativy.

Má znalosti z oblasti mediálního průmyslu a jeho vazeb na další segmenty hudebního průmyslu včetně stále rostoucí úlohy sociálních sítí a online přenosů hudební tvorby.

Odborné dovednosti

Realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Ovládá sofistikované řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Veřejně prezentuje vysoce kvalitní umělecký výkon v roli sólového, komorního a orchestrálního hráče.

Ve vztahu k relevantní profesní dráze a příležitostem chápe do hloubky svůj obor a na tomto základě identifikuje a formuluje strategie pro rozvíjení spolupráce.

Provádí na vysoké úrovni kritickou sebereflexi ve vztahu k vlastnímu stylu učení, dovednostem a strategiím.

Dokáže aplikovat znalosti z oblasti organizace a struktury hudebního provozu na vlastní uměleckou praxi.

Obecné způsobilosti

Prokazuje samostatnost ve všech aspektech učení, sociální interakce a při rozpoznávání příležitostí.

Je schopen integrovat znalosti získané z různých kontextů a perspektiv.

Rozpoznává vzájemné vztahy mezi teorií a praxí a používá tyto znalosti k podpoře a posílení vlastního uměleckého vývoje.

Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační dovednosti ve všech aspektech své praxe a činnosti.

Zapojuje se a sdílí informace s odbornými i laickými hudebníky a publikem v širokém společenském spektru, má povědomí o individuálních a/nebo skupinových reakcích na tyto informace a je schopen reagovat přiměřeně.

Má pozitivní postoj a ochotně se zapojuje do trvalého (celoživotního) osobního a profesního rozvoje.

Studenti mají také možnost vykonat kdykoli během studia státní zkoušku z pedagogické způsobilosti. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je absolvování volitelných předmětů Pedagogika, Psychologie a Didaktika/ Vyučovatelská praxe dechových nástrojů.

Pravidla a podmínky pro tvorbu studijních plánů

Základní rámec pro koncepci studijních programů na AMU vytvářejí jednak Pravidla vnitřního hodnocení AMU, specifikující základní principy akreditačních procesů, stávající praxi dále formálně ukotvuje Akreditační řád AMU: ten stanovuje parametry společné pro všechny studijní programy vyučované na AMU a zároveň přenáší část odpovědnosti za oborové specifikace (divadlo, hudba, tanec, film/televize) na fakulty.

Studijní plány jsou vytvářeny v souladu se Studijním a zkušebním řádem AMU, který na základě specifik vysokého uměleckého vzdělávání vymezuje v rámci typologie předmětů hlavní povinný předmět: jde o klíčový umělecký (resp. talentový) předmět profilujícího základu, u něhož hodnocení probíhá vždy komisionálně a který neumožňuje opakování atestace. Dalším specifikem studijních plánů je povolená flexibilita v rozdělení kreditů (60 ECTS za akademický rok) mezi zimní a letní semestr, vycházející u některých oborů z výraznější studijní a tvůrčí zátěže spojené s dokončováním uměleckých výstupů v letním semestru.

Povinnou součástí všech studijních programů je teoreticko-historický základ oboru, u akademických programů v podobě povinných předmětů profilujícího základu spoluurčujících profil absolventa a tvořících součást státní závěrečné zkoušky.

Součástí každého studijního plánu je dále povinné absolvování oborově zaměřené výuky anglického jazyka, v minimálním rozsahu 6 ECTS za studijní cyklus.

Klasifikace je udělována podle Kreditního systému (ECTS - European Credit Transfer System), který byl zaveden na základě Boloňských dohod z roku 1999 s cílem sjednotit a integrovat vysokoškolský systém v Evropské Unii.

Předměty ukončené zkouškou jsou klasifikovány podle stupnice A – E (F = nevyhověl), u ostatních předmětů je využíváno hodnocení započteno/nezapočteno; kombinace obou atestací není možná.

Standardní délka vyučovací hodiny je 45 minut. Základními organizačními formami výuky jsou přednáška, seminář, cvičení, dílna, přičemž tři poslední formy výuky v různé míře zahrnují i vznik uměleckých výstupů. Výuka probíhá buď na týdenní bázi, nebo formou intenzivních bloků či workshopů.

Ve studijním plánu se automaticky předpokládají prerekvizity v podobě sekvencí předmětů označených postupně rostoucím číslem za názvem předmětu. Tento typ prerekvizit není specificky uváděn v příloze BIII k jednotlivým předmětům. Pokud má předmět nesekvenční prerekvizitu, tak explicitně uvedena v příloze BIII k předmětu je. Ve stejném smyslu neuvádíme korekvizity, ty jsou dány povinným zařazením předmětu do konkrétního ročníku a semestru společně s dalšími předměty.

Studijní plán obsahuje volitelné předměty: Pedagogika, Psychologie, Didaktika/ Vyučovatelská praxe, Pohybová a relaxační výchova a další volitelné předměty z nabídky AMU. Student si může zvolit také předmět Profesní aktivity, který úzce souvisí s aplikační sférou v oblasti uměleckého výkonu, který student provedl mimo fakultu. Student musí z volitelných předmětů získat minimálně 12 kreditů.

Specializace: Studijní plán obsahuje specializace Fagot, Flétna, Hoboj, Klarinet, Lesní roh, Pozoun, Trubka, Tuba. Student se do specializace přímo hlásí.

Obecné informace o přijímacím řízení

Přijímací řízení probíhá prezenční formou, tzv. talentovou zkouškou.

Talentová zkouška

Pro každý akademický rok jsou vypisovány přesné podmínky talentových zkoušek – konkrétní program (určení povinných skladeb a skladeb dle vlastního výběru, zda je povinností hrát tyto skladby zpaměti atd.), který je volen tak, aby měl uchazeč možnost prokázat své mimořádné předpoklady pro magisterské studium.

Tyto požadavky jsou každoročně aktualizovány a umísťovány na odpovídající místa studijní části fakultního webu. Takto jsou zároveň k dispozici uchazečům o studium na HAMU.

Talentová zkouška probíhá prezenční formou před zkušební komisí tak, že uchazeč/ka přednese stanovený program. Zkušební komise má právo určit, které z požadovaných skladeb uchazeč/ka přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnným bodovým ohodnocením, které obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak nátiskových dispozic a předpoklad jejich rozvinutí, manuálních dovedností včetně prstové a jazykové techniky – staccato, nasazení tónu, legato, dynamika, zvuková představivost, stylové cítění, pamětní dispozice a individuální interpretační přínos, to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení talentové zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu a minimálnímu bodovému ohodnocení pro tuto specializaci.

Podmínky přijímacího řízení včetně stanovení způsobu bodového hodnocení, jeho rozmezí a směrného čísla, ošetřuje pro každý akademický rok příslušná vyhláška děkana, která podléhá schválení akademickým senátem fakulty.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Návaznost na další typy studijních programů

Tento program navazuje na bakalářský studijní program Dechové nástroje. Absolventi navazujícího magisterského programu mají možnost se přihlásit do doktorského studijního programu Interpretace a teorie interpretace na HAMU v Praze nebo do doktorských programů, zaměřených na interpretaci hudby, na dalších uměleckých školách v České republice i v zahraničí. Vědečtěji zaměření absolventi se mohou hlásit také do doktorského studijního programu Hudební teorie.

Součásti státní závěrečné zkoušky a jejich obsah

VŠKP se skládá ze dvou částí:

 1. Absolventský umělecký výkon – sólový recitál v rozsahu 75 minut, z toho případně s komorním souborem v rozsahu do 20 minut (příslušné předměty profilujícího základu: Komorní hra 7–10, Hra v orchestru 7–10, Hra na fagot 7–10)
 2. Písemná práce v rozsahu minimálně 40 NS

Státní závěrečná zkouška

 1. Obhajoba absolventského uměleckého výkonu
 2. Obhajoba písemné práce
 3. Teoretická ústní zkouška: příslušné předměty profilující základu (Organizace a struktura hudebního provozu 1–4)

Tematické okruhy teoretické ústní zkoušky:

 1. Základní součásti hudebního průmyslu v ČR a v zahraničí – nahrávací průmysl, nakladatelská oblast, živé provozování hudby, výroba hudebních nástrojů
 2. Symfonické orchestry, operní domy a festivaly v ČR a v Evropě
 3. Kolektivní správci a jejich úloha, ochrana autorských práv v ČR
 4. Úloha a význam hudebních agentur, agenturní smlouvy
 5. Hudba ve vztahu k tradičním a novým médiím
 6. Domácí a světová vydavatelství a nakladatelství, jejich význam a úloha
 7. Financování hudby, veřejný, občanský a soukromý sektor
 8. Hudba a digitální současnost, význam sociálních síti a digitalizace při distribuci hudby
 9. Sponzoring, dárcovství, mecenášství a další způsoby fundraisingu

1O) Marketing, propagace a PR jako důležitá součást kariéry umělce

Další studijní povinnosti

-

Charakteristika odborné praxe

Předpokládaná uplatnitelnost absolventů (typické pracovní pozice)

Absolvent nachází profesní uplatnění jako samostatný umělec ve svobodném povolání nebo člen komorních a orchestrálních těles, popř. jako pedagog na vysoké škole uměleckého zaměření. Má předpoklady, které mohou vést k souvislé spolupráci s významnými uměleckými agenturami. Po vykonání Státní zkoušky z pedagogické způsobilosti získává oprávnění vykonávat profesi učitele hudby na základních uměleckých školách a konzervatořích. Podmínkou k přihlášení k této státní zkoušce je kdykoli během studia absolvování volitelných předmětů Psychologie, Pedagogika a Didaktika/Vyučovatelská praxe.

Platnost akreditace

Studijní program platný od Platnost studijního programu končí
27. 5. 2021 27. 5. 2031