Housle (8201R017)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B1 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru housle

  1. kolo – elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do dalšího kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

  1. kolo - talentová zkouška s tímto programem:

1) 1 stupnice durová, 1 stupnice mollová, z toho jedna čtyřoktávová (jednoduchá) min.8 not legato a na dva smyky. Rozložené akordy na dva smyky. Dvojhmatové stupnice - tercie, sexty a oktávy, legato v přiměřeném tempu po 4 notách, prstokladové oktávy - decimy, legato v přiměřeném tempu po 2 nebo 4 notách

  1. a/ jedna etuda N. Paganini, op. 1 – Capriccia

b/ jedna etuda N. Paganini, op. 1 – Capriccia (jiná než v bodě a)

nebo Wienawski op. 10, nebo Capriccia č. 2–7 op. 18 nebo J. Dont op. 35

  1. J. S. Bach – dvě části ze Sonát a Partit pro sólové housle, z toho jedna akordická
  2. W. A. Mozart - 1. věta z koncertu č. 3 G dur, č. 4 D dur nebo č. 5 A dur s kadencí

5)romantický nebo moderní houslový koncert

Zkušební komise určí, které z uvedených skladeb uchazeč přednese. Zkušební komise má právo jednotlivé skladby kdykoliv přerušit. Hra zpaměti uvedených skladeb je podmínkou.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1 -25 bodů. Tato známka obsahuje hodnocení talentových a instrumentálních dispozic, zejména pak technického zvládnutí skladby, zvukové představivosti, stylového cítění, pamětních dispozic a individuálního interpretačního přínosu.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor housle s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu může být uchazeč přijat ke studiu i bez ukončení středního vzdělání; v takovém případě však nemá nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu bakalářského studia.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium poskytuje další rozvoj interpretačních znalostí a nástrojových dovedností získaných na předešlém vývojovém stupni. Prohlubuje se schopnost umělecké a profesionální orientace v houslové interpretaci hudby barokní, klasické, romantické i moderní. Pozornost je rovněž věnována hudbě komorní jakožto nezastupitelné součásti celkového rozvoje instrumentalisty. Důležitý je také rozvoj metodických a pedagogických zkušeností začleněných do výukového programu bakalářského stupně.

Hlavní výsledky učení

Schopnost samostatné interpretace hudebního díla různých stylových období na patřičné umělecké a instrumentální úrovni. Schopnost rozpoznávat uměleckou a interpretační kvalitu poslouchaného díla. Schopnost dalšího vlastního interpretačního vývoje na základě získaných zkušeností ve svém oboru. Schopnost své poznatky umělecké a nástrojové umět myšlenkově i slovně formulovat a případně předávat dále.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatné interpretace hudebního díla na vysoké úrovni a s patřičným přehledem a orientací v různých kompozičních stylech. Může se aktivně zapojovat do koncertního života jak sám, tak i v komorní či orchetrální hře. V rámci možností a na základě dosaženého vzdělání může rovněž působit pedagogicky. Je schopen na odborně profesionální úrovni argumentovat při teoretických a tvůrčích diskusích.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po ukončení a řádném uzavření bakalářského studia státní zkouškou je možné pokračovat v dalším studiu v navazujícím magisterském studijním programu. Naskytují se však i jiné možnosti dalšího vzdělání, např. různé interpretační kurzy domácí i mezinárodní, stáže na školách v zahraničí, interpretační soutěže apod.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočty a zkoušky stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Bakalářské studium se ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty.

Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, provedl bakalářský absolventský koncert, odevzdal písemnou diplomovou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí státní závěrečné zkoušky je obhajoba bakalářského absolventského koncertu a písemné bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Miroslav PETRÁŠ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru