Kontrabas (8201R071)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

  1. stupnice tříoktávové a rozložený akord, dvojhmatové stupnice
  2. dvě etudy dle vlastního výběru : Černý, Hertl, Simandl
  3. J.S.Bach, H. Frýba nebo skladba sólo stejného slohu – dvě části dle vlastního výběru
  4. povinná skladba: 1.věta z koncertu S.A.Kusevitzkého nebo Bottesiniho
  5. koncert nebo sonáta typu : Dragonetti, Eccles, Händel, Pichl, Vaňhal

Hra zpaměti je podmínkou.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Podmínkou pro přijetí ke studiu je úplné střední, úplné střední odborné nebo vyšší odborné vzdělání a úspěšné vykonání přijímací zkoušky. Ve zcela výjimečných případech mimořádného talentu může být uchazeč přijat ke studiu i bez ukončení středního vzdělání; v takovém případě však nemá nárok na udělení akademického titulu po absolutoriu bakalářského studia.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Miroslav PETRÁŠ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru