Zpěv (8201R090)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor se řídí články Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání, poskytovaného v konzervatořích.

Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (Zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Obor Zpěv poskytuje praktické vzdělání v oblasti zpěvu, písňového a operního repertoáru, doplněné hudebně-teoretickými předměty. Individuální výuka zpěvu, doplněná povinnými korepeticemi, je vhodně doplněná závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného koncertu. Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby a dějin hudby si může student prakticky ověřit formou konkrétního projektu v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů. Zpěv je vyučován pedagogy, kteří jsou sami aktivními umělci nebo mají za sebou významnou uměleckou kariéru. Provázanost individuální výuky a kolektivní práce při přípravě operních projektů připravuje studenta na širokou možnost uplatnění.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia oboru Zpěv završí své hudebně technické vzdělání, ovládá rozsáhlou sumu repertoáru a je vybaven teoretickými vědomostmi i praktickými zkušenostmi, které mu umožňují samostatné a stylově vhodné interpretační pojetí děl. Chápe svůj obor v širších souvislostech hudebního umění a umění obecně, je obeznámen s historií a současností oboru a tyto vědomosti uplatňuje ve vlastní umělecké činnosti. Je schopen teoretické reflexe oboru, orientuje se v provozní praxi a mechanizmech podpory umělecké činnosti.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně je schopen samostatně interpretovat hudební dílo s doprovodem klavíru nebo orchestru, ať jde o dílo písňové, operní nebo oratorní. Nachází uplatnění v širokém spektru hudebního dění, zejména jako člen pěveckých sborů.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu, je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijního programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné. Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, provedl bakalářský koncert, odevzdal písemnou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry. Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí ?A, B, C, D, E, F?. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou připuštění k bakalářským zkouškám je realizovaný absolventský koncert. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem.

Státní bakalářská zkouška má tyto části:

-diplomová práce a její obhajoba (teoretická písemná práce)

-diskuse a obhajoba bakalářského koncertu s klavírem

-ústní pohovor (týkající se hlavního oboru)

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivan KUSNJER

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru