Hudební produkce (8201R099)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební management (zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského oboru hudební management je schopen působit v organizačních a kreativních složkách nejrůznějších hudebních institucí ve veřejném, občanském i soukromém sektoru. Je vybaven dostatečně jazykově na to, aby vedl jednání se zahraničními partnery a mohl připravovat programy koncertů, festivalů nebo plánovat a realizovat nahrávky. Může působit jako pracovník v reklamních a PR odděleních hudebních firem nebo ve státní správě.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Pro absolventy bakalářského stupně oboru hudební management připadá v úvahu pokračování ve studiu v magisterském oboru muzikologie, teatrologie, arts management. Jsou možné i programy celoživotního vzdělávání, semináře z oblasti kultury a jazykové vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou závěrečné zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

1/ Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

2/ Student obhájí závěrečnou bakalářskou písemnou práci v požadovaném rozsahu

3/ student složí státní závěrečnou zkoušku, která obsahuje následující součástí podle vyhlášky děkana HAMU:

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je ústní zkouška z těchto teoretických disciplín:

a) Základy práva, autorské právo v rozsahu příslušného zákona

b) Hudební produkce v rozsahu profilujících předmětů *)

c) Dějiny hudby

1/ Úvod do struktury hudebního života

2/ Zákl. kritiky informačních procesů

3/ Hudební nakladatelství

4/ Hudba a media

5/ Gramofonový průmysl

6/ Hudební pořadatelství a agentáž

7/ Seminář hudebního managementu

8/ Hudebně producentská a organizační praxe

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ŠTILEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru