Hudební produkce (8201R099)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

OBOR PRO AK. ROK 2020/2021 NEBUDE OTEVŘEN

Cizinci, kteří se hlásí k bezplatnému studiu v českém jazyce, přiloží k přihlášce potvrzení akreditované instituce o dosažení znalosti češtiny na úrovni B2 dle CEFR.

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do bakalářského studijního programu v oboru hudební produkce

  1. kolo – písemné zkoušky

1/ zkoušky z angličtiny na úrovni B1 a dalšího světového jazyka /němčina, ruština, španělština, italština, francouzština/ (A1-2)

Tyto zkoušky probíhají formou písemného testu z angličtiny a zvoleného jazyka, v případě angličtiny je při hodnocení výsledků maximum 30 bodů, v případě dalšího světového jazyka je při hodnocení výsledků maximum 20 bodů.

2/ test ze základních znalostí z oblasti kultury a hudebního života v České republice i v zahraničí formou 50 otázek / se čtyřmi možnostmi pro každou odpověď/, při hodnocení výsledků je maximum 50 bodů

Tato část písemné zkoušky prověřuje všeobecný rozhled uchazečů v oblasti umění a zejména hudby, otázky jsou převážně z dějin hudby, ze znalostí repertoáru, rovněž ze současného kulturního a hudebního života, ale i z dalších oblastí umění /zejména literatura/. Těžiště je ve znalosti reálií hudebního umění.

3/ zkouška ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury (zejména: Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů, Fibich, Novák, Mozart, Beethoven, Schubert, Brahms, Čajkovskij, Mahler, Strauss, Šostakovič, Stravinskij, Verdi, Puccini, Wagner) formou poslechu 15 ukázek.

Za každou ukázku, kde bude určen autor a dílo, jsou tři body, za určení autora dva body a v některých případech při správném určení stylu a slohu jeden bod. Při hodnocení výsledků je maximum 45 bodů

Uchazeči, kteří se bodovým součtem všech částí písemných zkoušek (1/dva jazyky, 2/ písemná zkouška ze základních znalostí z oblasti hudby a kultury a 3/ písemný test ze znalostí základních děl české a světové hudební literatury) dostanou nad hranici 80 bodů, postupují do dalšího kola přijímacího řízení, které probíhá formou ústních zkoušek a pohovoru.

Body získané v 1. kole jsou určující při postupu do 2. kola, dále se však do celkového hodnocení nezapočítávají.

  1. kolo - ústní zkouška a pohovor

1/ Zkouška ze základů hudební teorie a instrumentace

Prověřuje odborné znalosti uchazečů v oblasti základních termínů a jevů z oblasti harmonie, kontrapunktu a instrumentace, aby mohli ve svém studiu navázat na tyto znalosti při přednáškách z analýzy a dalších předmětech, předpokládají se zcela fundamentální znalosti.

Maximum při hodnocení je 25 bodů

2/ Zkouška z dějin české a světové hudby po roce 1600

Uchazeči musejí prokázat znalosti hudebně historických faktů v souvislostech a se schopnosti vystihnout přinos jednotlivých skladatelů nebo směrů, předpokládá se zejména dobrá znalost českých autorů a hlavních osobností evropské hudby.

Maximum při hodnocení je 25 bodů

3/ Zkouška z aktuálních reálií českého a evropského hudebního života

Uchazeči musejí prokázat znalost hudebních organizací, institucí, festivalů, agentur i hudebních producentských společností, ale i uměleckých osobností českého a evropského hudebního života,

Maximum při hodnocení je 25 bodů

4/ Pohovor zjišťující případné schopnosti uchazečů pohybovat se v oblasti hudební produkce, jejich psychologické předpoklady, odolnost a vize v případě přijetí

Maximum při hodnocení je 25 bodů

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček ze všech čtyř zkoušek tohoto kola a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor hudební produkce s podmínkou, že zároveň jejich průměrné bodové hodnocení 2. kola je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební management (zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského oboru hudební management je schopen působit v organizačních a kreativních složkách nejrůznějších hudebních institucí ve veřejném, občanském i soukromém sektoru. Je vybaven dostatečně jazykově na to, aby vedl jednání se zahraničními partnery a mohl připravovat programy koncertů, festivalů nebo plánovat a realizovat nahrávky. Může působit jako pracovník v reklamních a PR odděleních hudebních firem nebo ve státní správě.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Pro absolventy bakalářského stupně oboru hudební management připadá v úvahu pokračování ve studiu v magisterském oboru muzikologie, teatrologie, arts management. Jsou možné i programy celoživotního vzdělávání, semináře z oblasti kultury a jazykové vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou závěrečné zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

1/ Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

2/ Student obhájí závěrečnou bakalářskou písemnou práci v požadovaném rozsahu

3/ student složí státní závěrečnou zkoušku, která obsahuje následující součástí podle vyhlášky děkana HAMU:

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je ústní zkouška z těchto teoretických disciplín:

a) Základy práva, autorské právo v rozsahu příslušného zákona

b) Hudební produkce v rozsahu profilujících předmětů *)

c) Dějiny hudby

1/ Úvod do struktury hudebního života

2/ Zákl. kritiky informačních procesů

3/ Hudební nakladatelství

4/ Hudba a media

5/ Gramofonový průmysl

6/ Hudební pořadatelství a agentáž

7/ Seminář hudebního managementu

8/ Hudebně producentská a organizační praxe

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ŠTILEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru