Hudební produkce (8201R099)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium podává základní přehled předmětu hudební management (zejména hudební agentáž, gramofonový průmysl, nakladatelská praxe, základy autorského práva a ekonomiky v rámci všech sektorů včetně výuky dvou světových jazyků s nutností sestavit smlouvu a vést jednání).

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského oboru hudební management je schopen působit v organizačních a kreativních složkách nejrůznějších hudebních institucí ve veřejném, občanském i soukromém sektoru. Je vybaven dostatečně jazykově na to, aby vedl jednání se zahraničními partnery a mohl připravovat programy koncertů, festivalů nebo plánovat a realizovat nahrávky. Může působit jako pracovník v reklamních a PR odděleních hudebních firem nebo ve státní správě.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi bakalářského oboru hudební management se uplatňují ve všech sektorech společnosti: ve veřejném, občanském i soukromém. Cílem je vybavit absolventy bakalářského oboru hudební management takovou znalostí hudby, jejího ekonomického zázemí i předpokladů, aby se uplatnili v náročných podmínkách tržní ekonomiky. Profesní profil absolventům umožňuje práci v hudebních nakladatelstvích ve funkci PR manažer, redaktor, v hudebních vydavatelstvích jako kreativní pracovníci a promo manažeři, producenti a produkční pracovníci orchestrů a agenti v producentských centrech.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Pro absolventy bakalářského stupně oboru hudební management připadá v úvahu pokračování ve studiu v magisterském oboru muzikologie, teatrologie, arts management. Jsou možné i programy celoživotního vzdělávání, semináře z oblasti kultury a jazykové vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou závěrečné zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

1/ Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

2/ Student obhájí závěrečnou bakalářskou písemnou práci v požadovaném rozsahu

3/ student složí státní závěrečnou zkoušku, která obsahuje následující součástí podle vyhlášky děkana HAMU:

Součástí státní závěrečné bakalářské zkoušky je ústní zkouška z těchto teoretických disciplín:

a) Základy práva, autorské právo v rozsahu příslušného zákona

b) Hudební produkce v rozsahu profilujících předmětů *)

c) Dějiny hudby

1/ Úvod do struktury hudebního života

2/ Zákl. kritiky informačních procesů

3/ Hudební nakladatelství

4/ Hudba a media

5/ Gramofonový průmysl

6/ Hudební pořadatelství a agentáž

7/ Seminář hudebního managementu

8/ Hudebně producentská a organizační praxe

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ŠTILEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru