Dirigování (8201T005)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru dirigování

Uchazeč přiloží k přihlášce o studium programový list sborových a symfonických skladeb a operních titulů nastudovaných, případně provedených během bakalářských studií a audiovizuální záznam ze zkoušky s orchestrem a veřejného provedení v délce minimálně 15 minut. V případě absolventů bakalářského studia oboru Dirigování na HAMU tuto podmínku není třeba splnit. Důvodem je, že fakulta tento materiál již vlastní.

Průběh talentové zkoušky:

Přijímací zkouška se skládá z několika částí. Celkové bodové hodnocení průběhu všech částí proběhne po skončení části poslední.

a/ Ukázka práce se zpěváky u klavíru:

Uchazeč si zajistí pěvce a vede nastudování, korepetitora v případě potřeby zajistí katedra dirigování.

b/ Ukázka dirigování:

B. Smetana - Prodaná nevěsta/ Dalibor,

W. A. Mozart - Don Giovanni /Figarova svatba,

L. Janáček - Její pastorkyňa,

P. I. Čajkovskij - Evžen Oněgin,

G. Verdi - Aida/ Rigoletto/La Traviata,

G. Puccini - Madame Butterfly,

L. van Beethoven - Fidelio,

A. Dvořák - Rusalka

c/ Ukázka hry klavírního výtahu W. A. Mozarta - Kouzelná flétna

d/ Pohovor, v němž uchazeč prokáže svůj hudební a všeobecně kulturní rozhled a úroveň teoretických znalostí.

Zkušební komise si vyhrazuje právo uchazečovo vystoupení kdykoliv přerušit nebo ukončit.

Zkušební komise si vyhrazuje právo udělit dispens z absolvování části b/ přijímací zkoušky.

Zkušební komise si vyhrazuje právo určit část skladby, kterou uchazeč předvede.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou v rozmezí 1-25.

Tato známka vyjadřuje: posouzení míry talentu při práci se zpěvákem, úroveň klavírní zručnosti a úroveň všeobecného kulturního rozhledu, a to vše minimálně na úrovni absolventa bakalářského cyklu.

Po ukončení přijímací zkoušky vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro obor dirigování s podmínkou, že zároveň jejich bodové hodnocení je minimálně 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Dirigování.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Úkolem studia je dokonalé zvládnutí problematiky dirigentské profese, prohloubení praktických zkušeností při práci se symfonickými i operními ansámbly a dirigování orchestru i operních představení nebo jejich částí v souvislostech s požadavky moderních tvořivých metod.

Hlavní výsledky učení

Studium a interpretace novodobých i tradičních skladeb.

Schopnost samostatně interpretovat hudební dílo splňující požadavky autonomní hudební tvorby Dokonalé zvládnutí práce se symfonickými i komorními tělesy, včetně operních ansámblů.

Postupné uplatňování v hudebním a kulturním provozu, schopnost aktivně se na něm podílet Schopnost na odborně profesionální úrovni argumentovat při skladebně teoretických a tvůrčích diskusích a být samostatný při vytváření vlastních i požadovaných dramaturgických plánů.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi tohoto programu jsou důležitým prvkem českého národního dědictví a přispívají k jeho udržení, rozšíření a k dalšímu rozvoji jak na národní, tak i mezinárodní úrovni. Absolventi nacházejí uplatnění v hudebních organizacích v celé republice i v zahraničí. Vztah s profesionální scénou je dán částečně i proto, že řada vynikajících interpretačních umělců jsou zároveň pedagogové fakulty.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Interpretace a teorie interpretace. Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je realizovaný absolventský koncert s orchestrem a dirigování operního představení. Jejich obhajoba je součástí státní zkoušky z oboru dirigování. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem (obhajoba je rovněž součástí státní zkoušky z oboru dirigování).

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Leoš SVÁROVSKÝ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru