Fagot (8201T010)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru Fagot.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hra na fagot je prakticky orientovaný obor, zaměřený na studium a systematické osvojení fagotové literatury instruktivní a přednesové nejvyšší možné náročnosti.

Magisterský stupeň prohlubuje okruhy učiva studované ve stupni bakalářském a obohacuje je zejména o další metodické učivo, ale především rozvíjí a systematizuje dovednosti a poznatky týkající se prezentace vlastních dovedností posluchaček a posluchačů tohoto oboru v rámci komorních souborů, orchestrů a sólistických výstupů

Hlavní výsledky učení

Posluchači budou postupně seznamováni s vědomostmi a dovednostmi, které jsou vyžadovány následnou uměleckou a pedagogickou praxí. Specifikací zůstává oblast orchestrální hry, komorní hry, sólistické činnosti, jakož i pedagogická erudice pro středoškolský a vysokoškolský stupeň.

Posluchači musí zvládnout celkový objem světového repertoáru a to jak v rovině sólistické tak i komorní. Běžnou normou přitom bývá požadavek 6 až 8 nastudovaných skladeb v rámci akademického roku. Kvalita studia je prověřována veřejnými výstupy na seminářích katedry, koncertech školy, konkurzních řízeních, národních i mezinárodních soutěžích

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent musí vykazovat komplexní znalost světového repertoáru, musí zvládnout veškeré požadavky sólistické i orchestrální hry. Musí být dostatečně připraven na všechny formy pedagogické práce v rámci středoškolského i vysokoškolského stupně. Komplexní součástí jeho osobnosti pak musí být jazyková vybavenost a schopnost prezentovat hudební interpretaci ve všech podobách moderních médií.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium oboru Fagot na doktorském stupni studia na HAMU, popř. studium na pedagogických nebo filosofických fakultách univerzit.

Programy celoživotního vzdělávání, mistrovské kurzy ap.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijním plánem.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální:

Závěrem prvního roku studia podstupují studenti zkoušku před komisí Katedry dechových nástrojů, při níž osvědčují své schopnosti ovládnout studium oboru v celé jeho šíři.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky studijního plánu a složí státní magisterskou zkoušku.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-Magisterský koncert v rozsahu cca 90 minut a jeho obhajoba.

-Diplomová práce a její obhajoba.

-Předmět Poetika interpretačního výkonu.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Vladimír REJLEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru