Hudební režie (8201T038)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru hudební režie

  1. kolo – písemný test (praktická a teoretická část)

Jsou prověřovány znalosti odpovídající vyučované látce v bakalářském studiu v oboru Hudební režie na HAMU.

Praktická část:

a) Sluchový test:

b) Poslechový test na základě ukázek reprodukované hudby:

Teoretická část:

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají.

  1. kolo – ústní pohovor

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku 2. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25.

Souhrnná známka obsahuje hodnocení schopnosti vyjadřování, povahových vlastností vhodných pro práci v týmu, potenciální schopnosti vedení nahrávání, jednání s lidmi, základní orientace v oboru hudební režie, znalosti její historie u nás i v zahraničí i případné praxe, a to vše na úrovni absolventa bakalářského studia v oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Po ukončení 2. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor hudební režie s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ke studiu se mohou přihlásit absolventi bakalářského studia téhož oboru, kteří prokáží potřebnou úroveň teoretického i praktického hudebního vzdělání. Ke studiu se rovněž mohou přihlásit studenti hudební fakulty AMU, kteří již byli přijati ke studiu jiného oboru (zejména studenti oboru skladba nebo dirigování).

Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Hudební režie je velice specializovaný obor, vyžadující velmi komplexní hudební vzdělání. Vychovává odborníky schopné řídit nahrávání hudebního snímku, schopné spolupráce s ostatními členy nahrávacího týmu (mistr zvuku - zvukový režisér) a zároveň schopné úspěšně usměrňovat a korigovat výkon interpreta ve smyslu požadavků na profesionální hudební nahrávku.

Hlavní výsledky učení

Důkladná hudebně teoretická průprava umožní hluboký vhled do struktury hudebního díla a schopnost je analyzovat. Je pěstována a rozvíjena schopnost analyzovat interpretační výkon. Student se dále seznamuje s technickými prostředky nahrávání a učí se posuzovat kvalitu a charakter zvukového obrazu nahrávky. V praktické části studia student v navazujícím magisterském stupni již samostatně realizuje náročnější nahrávací projekty (početnější ansámbly, popř. orchestr) a dále prohlubuje své znalosti v oblasti estetiky interpretačního výkonu i estetiky ztvárnění hudební nahrávky.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent navazujícího magisterského stupně studia může pokračovat v doktorském studijním programu na HAMU.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, popř. je s termínem zkoušky seznámen prostřednictvím vyučujícího hlavního oboru; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální).

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému, popř. je s termínem zkoušky seznámen prostřednictvím vyučujícího hlavního oboru; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální).

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z).

Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Sylva STEJSKALOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru