Zpěv (8201T090)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Do magisterského studia postupují absolventi bakalářského studia stejného oboru na HAMU, či najiných vysokých školách.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (Zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterský obor Zpěv prohlubuje praktické vzdělání a náročnější repertoár v oblasti zpěvu. Výuka je zaměřena především na stylovou interpretaci, je doplněná povinnými korepeticemi. Oba ročníky magisterského stupně jsou ukončeny závěrečnou prezentací sólového zpěvu formou veřejného recitálu nebo koncertu s orchestrem.

Nabyté dovednosti v oblasti zpěvu a herectví i teoretické znalosti z oblasti interpretace hudby si student prakticky ověřuje větší rolí v operním studiu pod režijním vedením zkušeného pedagoga a studentů operní režie. Již v průběhu magisterského stupně studia se studenti mají možnost zapojit se i do praxe v profesionálních operních divadlech.

Obor reflektuje nové vývojové trendy v oblasti poučené interpretace i hudby soudobé formou blokových seminářů.

Hudebně-estetické předměty umožní studentovi získat širší přehled v hudební oblasti a samostatnost při práci na interpretaci děl určitých stylových období a vytváření propracované operní role jak po stránce technické, hudební i psychologické.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia oboru Zpěv je připraven pro sólovou pěveckou dráhu, zejména v opeře. Disponuje širokým repertoárem, znalostí současných trendů v oboru a koncepcí umělecké tvorby. Má přehled o soudobém dění a osobnostech hudebního světa. Díky komplexu praktických a teoretických znalostí je schopen kriticky hledět na vlastní tvorbu a formulovat teoretické argumenty, při hodnocení uměleckých počinů. Může se uplatnit nejen jako pěvec, ale také v aplikované sféře a v pedagogické činnosti na různé úrovni

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi se mohou uplatnit v operních souborech divadel v ČR i zahraničí buď jako členové sboru či jako sólisté, dále se mohou stát členy profesionálních sborových těles, dále se mohou věnovat komorní hudbě. Aktivní uměleckou činnost zpravidla absolventi kombinují s pedagogickým působením na ZUŠ, konzervatořích, MKS, hudebních gymnáziích a základních školách.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení magisterského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v doktorském programu v oboru.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje se do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu. Student složí státní závěrečnou zkoušku. Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je realizovaný absolventský koncert. Dále je povinné vypracování doplňkové teoretické písemné práce v souladu se zadaným tématem.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

-diplomová práce a její obhajoba (teoretická písemná práce)

-diskuse a obhajoba magisterského koncertu ( s klavírem, orchestrem atd.)

-ústní pohovor (týkající se hlavního oboru)

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivan KUSNJER

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru