Zvuková tvorba (8201T092)

magisterský obor

Požadavky na přijetí

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do magisterského studijního programu v oboru zvuková tvorba

Pro vykonání přijímacího řízení je nutné přinést vyjádření lékaře ORL s přiloženým audiogramem. V případě záporného vyjádření nebo očividných poruchách sluchu v audiogramu bude přijímací řízení ukončeno se záporným výsledkem před konáním prvního kola.

  1. kolo – teoretická zkouška - elektronický test z dějin hudby a dalších hudebně – teoretických disciplín.

Uchazeč/ka zodpoví 25 náhodně vybraných otázek s možností 3 odpovědí, z nichž jedna je správná. Pro postup do další části 1. kola je nutné minimálně 15 správných odpovědí. Pokud uchazeč/ka nesplní podmínky testu, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 2. kola se body z 1. kola nezapočítávají. Studentům studijního oboru Zvukové tvorby na HAMU, kteří absolvovali test již v přijímacím řízení do bakalářského stupně, je toto kolo uznáno jako splněné.

  1. kolo – poslechový a technický test:
  2. sluchový test zaměřený na základní analýzu zvukového signálu a stereofonního obrazu, rozpoznání melodických a rytmických motivů, zvukových chyb a poruch atd. Dále rozpoznávání různých slohových období hudby a nástrojového obsazení s důrazem na oblast tzv. vážné hudby,
  3. písemná prověrka technických znalostí fyziologické, prostorové a hudební akustiky, hudební elektroniky a zvukové techniky.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku souhrnnou známkou 1-25. Do druhého kola přijímací zkoušky postupuje uchazeč/ka, který/rá dosáhl/a hodnocení alespoň 20 bodů. Pokud uchazeč/ka nedosáhne 20 bodů, bude přijímací řízení ukončeno. V případě postupu do 3. kola se body z 2. kola nezapočítávají.

  1. kolo – talentová zkouška

Zkušební komise může uchazeči, na základě absolutoria bakalářského studia studijního oboru Zvuková tvorba na HAMU, uznat 1. – 3. část 3. kola za splněnou. Tento uchazeč vykoná z 3. kola pouze 4. část – ústní pohovor.

  1. praktická talentová zkouška ruční mixáže mluveného slova, hudby a ruchové stopy v délce cca 2 minut na analogovém režijním stole,
  2. praktická talentová zkouška ruční mixáže abstraktních elektronických hudebních stop se zaměřením na formotvorné a umělecké vyznění, max. délka mixu 2 minuty, digitální režijní stůl,
  3. zjišťovací prověrka hry na hudební nástroj s předností hry na klavír,
  4. ústní pohovor s důrazem na vizi vlastního profesního rozvoje v oboru zvuková tvorba.

Přijímací komise hodnotí uchazeče/čku po ukončení 3. kola přijímacího řízení souhrnnou známkou 1-25 bodů. Souhrnná známka obsahuje hodnocení sluchové rozlišitelnosti a paměti, zvukové představivosti a schopnosti analyzovat zvukovou informaci po kvantitativní i kvalitativní stránce, dále hodnotí základní orientaci v akustice, elektrotechnice a zvukové technice, v hudebních stylech, žánrech a hudebních nástrojích po zvukové stránce na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby HAMU.

Po ukončení 3. kola vytvoří přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí doporučí ty uchazeče/čky, kteří se umístili do pořadí odpovídajícího směrnému číslu pro obor zvuková tvorba s podmínkou, že jejich celkové hodnocení dosáhlo alespoň 20 bodů.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu na vysoké škole s preferencí absolutoria bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU či příbuzného oboru na jiné vysoké škole.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium je koncipováno jako umělecký obor určený primárně pro absolventy bakalářského studia Zvukové tvorby na HAMU, dále pro absolventy FAMU, příp. pro další zájemce na odborně srovnatelné úrovni, např. z řad absolventů oboru audiofrekvenční technika na FEL ČVUT. Cílem je rozšiřování teoretických znalostí v oblasti hudby, estetiky, zvukové techniky a hudební a psychologické akustiky. Učební plán dále směřuje k prohlubování profesních dovedností odvíjejících se od úrovně bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU s akcentem na rozvoj profesního zaměření studenta v oblasti autonomní zvukové tvorby.

Hlavní výsledky učení

Posluchači, kteří již ovládají základy technické i umělecké práce se zvukem, umí pracovat s moderní nahrávací technikou a mají hudební znalosti na požadované úrovni, se v magisterském studiu vedle dalšího rozšíření teoretických znalostí věnují závažným praktickým projektům v oblasti autonomní zvukové tvorby, zejména však nahrávek klasické hudby a jazzu, realizace elektroakustické hudby a zvukové hudební postprodukce. Prostor je zároveň ponechán také projektům rozhlasové hry, zvukových koláží, scénického zvuku apod. Důraz je kladen na vlastní projekty v souladu s budoucí praxí absolventa.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje umělecko-technickou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace. Musí umět spojovat racionální poznávání a ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou, psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými a etickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři v profesionálních nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích všech typů, jako zvukoví mistři v rozhlase v oblasti hudby i mluveného slova, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na SŠ (výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem) či na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující stupně studia oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Plnění studijního plánu je kontrolováno pomocí elektronického systému, do něhož jsou také zapisována závěrečná hodnocení nezbytná pro zakončení jednotlivých předmětů. Studium předmětu je pak završeno buď udělením zápočtu či složením zkoušky.

Zápočet jako neklasifikovaná forma kontroly se uděluje po splnění povinností daných sylaby příslušného předmětu zápisem písmene Z či slovně ? Započteno. Zkouška může být praktická, ústní, písemná či kombinovaná a je klasifikována podle stupnice A, B, C, D, E, F. Student má právo na dva opravné termíny. Ve výjimečných případech lze zažádat o udělení třetího opravného termínu, který schvaluje děkan fakulty. Zkouška třetího opravného termínu probíhá před zkušební komisí. U klauzurních zkoušek, které jsou rovněž komisionální, není opravný termín přípustný.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky stanovené studijním plánem.

Student složí státní závěrečnou zkoušku z oborového předmětu daného vyhláškou děkana:

Student realizuje praktický diplomní úkol v oblasti autonomní zvukové tvorby v rozsahu podle vyhlášky děkana a vypracuje doplňkovou písemnou práci v minimálním rozsahu daném výnosy rektora. Jejich obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ondřej URBAN

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru