Zvuková tvorba (8201T092)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu na vysoké škole s preferencí absolutoria bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU či příbuzného oboru na jiné vysoké škole.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium je koncipováno jako umělecký obor určený primárně pro absolventy bakalářského studia Zvukové tvorby na HAMU, dále pro absolventy FAMU, příp. pro další zájemce na odborně srovnatelné úrovni, např. z řad absolventů oboru audiofrekvenční technika na FEL ČVUT. Cílem je rozšiřování teoretických znalostí v oblasti hudby, estetiky, zvukové techniky a hudební a psychologické akustiky. Učební plán dále směřuje k prohlubování profesních dovedností odvíjejících se od úrovně bakalářského stupně oboru Zvuková tvorba na HAMU s akcentem na rozvoj profesního zaměření studenta v oblasti autonomní zvukové tvorby.

Hlavní výsledky učení

Posluchači, kteří již ovládají základy technické i umělecké práce se zvukem, umí pracovat s moderní nahrávací technikou a mají hudební znalosti na požadované úrovni, se v magisterském studiu vedle dalšího rozšíření teoretických znalostí věnují závažným praktickým projektům v oblasti autonomní zvukové tvorby, zejména však nahrávek klasické hudby a jazzu, realizace elektroakustické hudby a zvukové hudební postprodukce. Prostor je zároveň ponechán také projektům rozhlasové hry, zvukových koláží, scénického zvuku apod. Důraz je kladen na vlastní projekty v souladu s budoucí praxí absolventa.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU představuje umělecko-technickou osobnost schopnou samostatné tvůrčí práce se zvukem jako prostředkem hudebně estetické komunikace. Musí umět spojovat racionální poznávání a ovládání nejmodernějších technických postupů a prostředků s estetickou působností a individuální kreativitou, psychofyziologii sluchového vnímání s platnými estetickými a etickými normami zvukové komunikace zejména v nahrávkách nejzávažnějších děl klasické hudby a jazzu, v realizaci projektů hudby elektroakustické a v samostatné obecně kreativní práci se zvukem na poli autonomní zvukové tvorby. Absolventi mohou nalézt uplatnění jako zvukoví mistři v profesionálních nahrávacích a hudebních postprodukčních studiích všech typů, jako zvukoví mistři v rozhlase v oblasti hudby i mluveného slova, kulturních organizacích s požadavkem na profesionální práci se zvukem, dále jako scéničtí zvukoví mistři, pedagogové na SŠ (výuka praktických předmětů pro kreativní práci se zvukem) či na ZUŠ (obor Elektronické zpracování hudby a Zvuková tvorba - EZHZT).

Přístup k dalšímu vzdělávání

Navazující stupně studia oboru Zvuková tvorba na HAMU.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Plnění studijního plánu je kontrolováno pomocí elektronického systému, do něhož jsou také zapisována závěrečná hodnocení nezbytná pro zakončení jednotlivých předmětů. Studium předmětu je pak završeno buď udělením zápočtu či složením zkoušky.

Zápočet jako neklasifikovaná forma kontroly se uděluje po splnění povinností daných sylaby příslušného předmětu zápisem písmene Z či slovně ? Započteno. Zkouška může být praktická, ústní, písemná či kombinovaná a je klasifikována podle stupnice A, B, C, D, E, F. Student má právo na dva opravné termíny. Ve výjimečných případech lze zažádat o udělení třetího opravného termínu, který schvaluje děkan fakulty. Zkouška třetího opravného termínu probíhá před zkušební komisí. U klauzurních zkoušek, které jsou rovněž komisionální, není opravný termín přípustný.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky stanovené studijním plánem.

Student složí státní závěrečnou zkoušku z oborového předmětu daného vyhláškou děkana:

Student realizuje praktický diplomní úkol v oblasti autonomní zvukové tvorby v rozsahu podle vyhlášky děkana a vypracuje doplňkovou písemnou práci v minimálním rozsahu daném výnosy rektora. Jejich obhajoba je součástí státní závěrečné zkoušky.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ondřej URBAN

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru