Hudební produkce (8201T099)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru hudební produkce, či oborech příbuzných (kulturní management nebo arts management, muzikologie, teatrologie apod.). V případě, že se nejedná o absolventy oboru hudební produkce na HAMU, JAMU či dalších obdobných vysokých školách nebo oboru muzikologie, či teatrologie, prověří přijímací komise požadované hudební předpoklady a znalost hudební historie a teorie.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Navazující magisterské studium věnuje pozornost specializovaným oblastem zejména hudebního průmyslu, financování ze zdrojů EU, velmi detailnímu rozboru autorskoprávní legislativy v komparaci českého, evropského (kontinentálního) a anglosaského práva. Pozornost se v magisterském stupni věnuje i otázkám podnikatelského přístupu v oblasti kultury a dalším problémům, které předpokládají samostatný přístup.

Hlavní výsledky učení

Absolventi magisterského stupně se již uplatňují jako vedoucí pracovníci našich zahraničních center, šéfové oddělení na ministerstvech nebo zakladatelé úspěšných soukromých společností a festivalů. Působí rovněž ve vedoucích pozicích státních, veřejných nebo městských orchestrů a divadel. Jejich hudební, právně ekonomická a jazyková výbava jim umožňuje konkurovat v této oblasti špičkovým zahraničním manažerům.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolventi magisterského oboru hudební management působí jako intendanti operních divadel, velkých symfonických orchestrů i festivalů, manažeři soukromých agentur a specializovaní umělečtí agenti, pracovníci a top manažeři ve vydavatelstvích a nakladatelstvích, řídící pracovníci v mediální sféře a rovněž pracovníci a vedoucí různých útvarů ve státní a veřejné správě.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Pro absolventy magisterského stupně oboru hudební produkce je možné studium doktorského programu oboru hudební produkce, studium autorského práva na PF UK, studium ekonomie na VŠE, programy celoživotního vzdělávání, jazykové vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou závěrečné zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

1/ Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

2/ Student obhájí závěrečnou magisterskou písemnou práci v požadovaném rozsahu

3/ student složí státní závěrečnou zkoušku, která obsahuje následující součástí podle vyhlášky děkana HAMU:

Součástí státní závěrečné magisterské zkoušky je ústní zkouška z těchto teoretických disciplín:

a) Základní pojmy z oblasti ekonomiky a práva, autorské právo v oblasti hudby, schopnost vypracovat samostatně základní typy smluv a komplexní návrhy projektů oblasti hudební produkce

b) Hudební produkce v rozsahu všech profilujících předmětů **)

c/ odborná angličtina a prezentace projektu v angličtině

**) Profilující mg předměty

1/ Struktura a fungování hudebního života

2/ Základy programování, Internet

3/ Evropské podpůrné fondy

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří ŠTILEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.