Zvuková tvorba (8201V092)

doktorský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Průběh a hodnocení přijímací zkoušky do doktorského studijního oboru Zvuková tvorba

Vstupní požadavky

Doktorské studium oboru Zvuková tvorba je určeno především absolventům magisterského studia oboru Zvuková tvorba na HAMU a na FAMU, ve výjimečných případech pak zájemcům z řad absolventů dalších vysokých škol, pokud projeví evidentní zájem o samostatnou uměleckou a vědeckou práci v oboru a vyhoví náročným podmínkám přijímacích zkoušek.

Přijímací zkouška

probíhá prezenčně před komisí pro přijímací zkoušku (přijímací komise).

V rámci přijímací zkoušky představí uchazeč/ka téma zamýšlené disertační práce (viz povinná příloha k přihlášce) formou prezentace, k níž se následně koná odborná rozprava.

Přijímací komise posuzuje stupeň závažnosti uchazečova záměru. V její kompetenci je možnost doplnění, rozšíření nebo jiné úpravy či změny tématu.

Součástí přijímací zkoušky je prověrka:

a) orientace v metodologické problematice práce se zvukem,

b) znalostí z akustiky a zvukové techniky,

c) znalostí širších i užších souvislostí zamýšlené disertační práce.

Přijímací komise hodnotí bodovým systémem v rozmezí 1-25 tato kritéria:

Po ukončení přijímací zkoušky a na základě jejího výsledku vytvoří na neveřejném zasedání přijímací komise pořadí dle průměrů bodových hodnot jednotlivých uchazečů/ček a k přijetí děkanovi fakulty doporučí ty uchazeče/čky, jejichž bodové hodnocení je minimálně 22 bodů a zároveň se umístili do pořadí odpovídajícímu směrnému číslu pro konkrétní obor.

V případě, že uchazeči dosáhli stejného počtu bodů, rozhoduje o konečném umístění v pořadí k přijetí přijímací komise hlasováním. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Pokud nebude dostatek uchazečů splňujících podmínku bodového hodnocení, směrné číslo se nenaplní.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční / kombinované

Garant oboru

Ondřej URBAN

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.