Taneční věda (8202R015)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání. Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Uplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Bakalářské studium oboru Taneční věda je zaměřeno na problematiku historické a systematické taneční vědy a její aplikace v taneční kritice, popularizaci, organizační činnosti apod. Důraz je položen na získání základních odborných znalostí z taneční historie i teorie a příbuzných uměleckých oborů (hudební, výtvarné, divadelní umění) a orientaci v metodách taneční vědy i jiných uměnovědných oborech. Studenti jsou vedeni k samostatné badatelské činnosti a vědecké prezentaci. Povinnou účastí na praktických tanečních kurzech a seminářích jsou vedeni k propojování praktických a teoretických znalostí oboru.

Hlavní výsledky učení

Orientace v historii českého i světového tance a baletu, získání znalostí o základních vědeckých disciplínách pro zkoumání tance a způsob jejich použití v konkrétním výzkumu. Přehled o vývoji příbuzných uměleckých oborů a jejich teoretické metodologie.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského studia oboru Taneční věda je schopen samostatné činnosti v oblasti tanečního výzkumu a jeho kvalitní prezentace. Absolventi se často uplatňují ve výzkumných ústavech, divadelních institucích či v publicistice.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Po absolvování a řádném ukončení bakalářského studijního programu je možné pokračovat v dalším studiu v magisterském studijním programu.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému. Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný. Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Studium tohoto studijním programu se řádně ukončuje státní závěrečnou zkouškou. Tato zkouška se koná před zkušební komisí složenou z profesorů, docentů a odborných asistentů fakulty, případně i z přizvaných odborníků schválených uměleckou radou fakulty. Průběh státní závěrečné zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné.

Student musí složit státní závěrečnou zkoušku nejpozději během dvou akademických let od splnění studijních povinností daných studijním plánem. Ke státní závěrečné zkoušce se přihlašuje student, který splnil studijní podmínky dané studijním plánem, odevzdal písemnou práci se všemi předepsanými náležitostmi a získal potřebný počet kreditů. Součástí zkoušky je obhajoba bakalářské práce. Obsah státní závěrečné zkoušky pro jednotlivé studijní obory stanovuje děkan na základě návrhu příslušné katedry.

Státní závěrečná zkouška se klasifikuje stupnicí „A, B, C, D, E, F“. Celkové hodnocení státní závěrečné zkoušky určí zkušební komise neveřejným hlasováním.

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Dorota GREMLICOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru