Nonverbální divadlo (8202R020)

bakalářský obor

Požadavky na přijetí

Úspěšné složení dvoukolové talentové zkoušky, kdy jsou po stránce

teoretické i praktické prověřeny talentové předpoklady uchazeče, tj.:

První kolo:

  1. Obecný rozhled z dějin oboru pantomimy a nonverbálního divadla
  1. Zkouška z techniky pohybu - základy pantomimy, klaunerie, improvizace, moderní tanec, prověrka pohybových schopností pro výuku akrobatických a cirkusových technik.
  2. Talentová zkouška - pohovor, předvedení povinné vlastní pantomimické či pohybové etudy (hudební doprovod možný na CD/MP3) v rozsahu cca. 5-10 minut. Komise může zadávat další úkoly formou improvizace na zadané téma.

Druhé kolo:

  1. Talentová zkouška - samostatná příprava zadaného úkolu a jeho předvedení. Úkol zadává komise po úspěšném absolvování prvního kola.
  2. Zkouška z hudební teorie a dějin hudby - týká se jenom uchazečů postupujících z talentové části v 1.kole.

Od uchazečů požadujeme kromě nezbytných talentových předpokladů také obecný rozhled v divadelním umění a živý zájem o nonverbální divadlo.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Kvalifikační požadavky a předpisy

Profil oboru

Záměrem filozofie katedry nonverbálního divadla je navázat na silnou tradici české pantomimy, kterou zastupují osobnosti Ladislav Fialka, Boris Hybner, Ctibor Turba, Bolek Polívka a další. V návaznosti na tuto tradiční linku se katedra zaměřuje také na nové směry a žánry mimického divadla, jako je „nový cirkus“ a „fyzické divadlo“, které se v posledních třiceti letech dynamicky vyvíjejí a které představují významnou součást mimického divadla.

Cílem je kombinovat ve výuce nejvýznamnější směry tradičního a současného mimického divadla a v těchto disciplínách poskytnout špičkovou úroveň se záměrem vychovat profesionální umělce s vysokou odborností, uměleckou kvalitou a s širokým uplatněním v profesionální sféře.

V bakalářském stupni je kladen hlavní důraz na interpretaci vyučovaných žánrů a zvládnutí různých stylů mimického divadla a dovedností cirkusové artistiky.

Hlavní výsledky učení

Profesní profil absolventů s příklady

Přístup k dalšímu vzdělávání

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Požadavky pro úspěšné absolvování

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Adam HALAŠ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru