Animovaná tvorba (8204R002)

bakalářský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Úspěšné složení přijímací zkoušky, sestávající z části teoretické a části talentové. Talentová zkouška má v přijímacím řízení největší váhu, v jejím rámci se u uchazeče zjišťují především tyto předpoklady: Kreativita, výtvarné nadání, smysl pro tempo a rytmus, autorský talent. Z osobních vlastností je důležitý zejména smysl pro týmovou práci, samostatnost v rozhodování a trpělivost.

Pro přijetí je nutné, aby měl uchazeč rozsáhlé znalosti z oblasti umění a kultury a základní znalosti z historie a teorie animovaného filmu a určitou orientaci ve filmových a digitálních technologiích.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Tříleté bakalářské studium je koncipováno jako univerzální vysokoškolská příprava budoucích samostatných tvůrčích pracovníků v oblasti animovaného filmu. Výuka vychází ze základního estetického názoru, že animovaný film je jedním z druhů dramatického umění. Odborná výuka vychází z předpokladu, že animace je základní a nejdůležitější disciplinou animovaného filmu, přičemž nezáleží na tom, je-li vytvářena ručně nebo synteticky. Proto je na ni kladen maximální důraz jak při výuce, tak v jednotlivých cvičeních. Roční učební plány jsou koncipovány tak, aby si studenti ověřovali nové teoretické poznatky v praktických cvičeních. Na jejich tvorbu je kladen maximální důraz a jsou na ně uplatňována náročná kritéria. Poměr teoretických a praktických předmětů a cvičení je zhruba 30:70%.

Hlavní výsledky učení

Absolventa bakalářského stupně je možno charakterizovat jako uměleckého řemeslníka v tomto kinematografickém oboru. Po ukončení studia může pracovat jako samostatný animátor nebo zastávat jakoukoli asistentskou funkci v profesionálním studiu animovaného filmu. Po zkušenostech získaných v praxi se u něho předpokládá dynamický profesionální rozvoj a růst.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent bakalářského stupně oboru animovaná tvorba je teoreticky i prakticky natolik vzdělán, že může pracovat jako samostatný animátor nebo zastávat jakoukoli asistentskou funkci v profesionálním studiu animovaného filmu. Díky nabytým teoretickým znalostem a po zkušenostech získaných v praxi se u něho předpokládá dynamický profesionální rozvoj a růst.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Animovaná tvorba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce: Film

Dějiny animovaného filmu

Písemná bakalářská práce

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jiří KUBÍČEK

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru