Kamera (8204R019)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium stupně bakalářského tvoří ucelené vzdělání v oblasti filmové, televizní, digitální a počítačové techniky a technologie s důrazem na tvůrčí využití výrazových prostředků obrazové složky, zejména s přihlédnutím na světlotonální, lineární, barevné a pohybové řešení obrazových kompozic a specializovaných úkolů převodu literární předlohy či scénářů dle základních pravidel filmové řeči. Studium je doplněno vzděláním všeobecně humanitním, oborově historickým a šířeji umělecko-historickým. Jelikož je digitální kamera vlastně počítačem, je rovněž výuka bakalářského stupně zaměřena na zvládnutí klasické počítačové technologie a základů digitálních posprodukčních metod, kolorgradingu, barevnému managingu, meziformátovým exportům. Absolvováním studia oboru kamery získává bakalář profesní vzdělání složené z osvojených vědomostí i dovedností, které jej kvalifikují k výkonu všech kameramanských profesí ? nevyjímaje ani výkon kameramana hlavního. Absolvent bakalářského stupně si však neodnáší z období studia natolik přesvědčivý doklad svých schopností samostatné práce, neboť rozsah realizace praktických prací to neumožňuje. Bakalářský stupeň však poskytuje dostatečný prostor k prezentaci talentu i dalších pracovně morálních kvalit, které pak jednotlivce předurčují a opravňují k postupu do stupně mistrovského. Studium na katedře kamery směřuje k rozvoji koncepční kameramanské tvorby studenta, která je výsledkem tvůrčího záměru a stojí na základech znalosti a uplatnění zákonitostí vztahů mezi technickými parametry filmového obrazu a následnou emocionální odezvou diváka. Předpokladem realizace uměleckých záměrů a představ kameramana coby autora finálního záznamu obrazové složky audiovizuálního díla je osvojení technických znalostí, kultivace kreativity a rozvoj organizačních schopností.)

Hlavní výsledky učení

Absolventi opouštějí školu teoreticky i prakticky vybaveni pro kvalifikovaný výkon profese i obohaceni o znalosti v souvisejících oblastech všeobecně kulturních. Vedle profesionálních a technicko-technologických znalostí musí mít kameraman schopnost logického myšlení se zásobou teoretických znalostí, schopnost analytického i syntetického myšlení, smysl pro formální přesnost a preciznost, kombinační smysl a hbitost myšlení, schopnost podřídit se vedoucím tvůrčím úkolům a spolupracovat na jejich splnění s dalšími tvůrčími pracovníky - zejména s režisérem.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent tříletého bakalářského studia na katedře kamery FAMU je připraven pro kameramanskou profesi na vysoké řemeslné a odborné úrovni. Je schopen natáčení jak dokumentárních, tak dramatických filmových nebo televizních žánrů. Stává se profesionálním filmovým kameramanem, televizním kameramanem, švenkrem, ostřičem, operátorem pohyblivých zařízení pro kameru. Ovládá stylizační obrazové nástroje. Drží se inspiračních vlivů - kinematografický obraz versus výtvarné dílo, výkon kameramana versus služba dramatu. Ovládá technologie fotochemické, elektronické a digitální kinematografie. Ze studií si odnáší rovněž historický přehled o vývoji české a světové kameramanské tvorby.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Kamera.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Umělecký soubor / Cinematographic Portfolio

Filmová a televizní technika / Film and TV Technique

Filmová technika a technologie / Film Technique and Technology

Teorie kameramanské tvorby / Theory of the Cinematographic Creative Design

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jaroslav BRABEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru