Produkce (8204R024)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Cílem studia v bakalářském stupni je vychovat akademicky a profesně vzdělané odborníky pro různé stupně řídících a organizačních prací při výrobě všech druhů audiovizuálních děl včetně možnosti působení v organizačních a řídících složkách v různých oblastech umění a kultury. Výuka je zaměřena na celou šíři problematiky realizace audiovizuálního díla, základy technologie výroby AV díla, distribuce, managementu, právních a ekonomických otázek.

Hlavní výsledky učení

Studenti se během studia seznámí se základy ději umění, zejména dějin kinematografie. Vedle informací z oblasti filmové a televizní techniky, ekonomie, daňového a účetního systému, získají rozsáhlé vědomosti z oblasti obecného práva a jsou podrobně seznámeni s problematikou autorského práva. Velký prostor ve výuce je věnován teoretickému a praktickému poznání ?technologie? tvorby a výroby audiovizuálního díla, v rozvíjení schopností spolupracovat s jednotlivými profesemi včetně schopnosti organizovat a vést skupinu. Absolvent bakalářského studia umí realizovat na pozici výkonného produkčního výrobu audiovizuálního díla. Umí popsat základní procesy produkční práce ve filmové i TV oblasti, line producingu, organizační práce v TV a jiných médiích, zvládá dostupné postupy a technologie v oboru.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent získal poměrně široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech, včetně širšího rozhledu, a díky zvládnutému záběru umí a je připraven i na práci v organizačních pozicích ve filmové a televizní produkci a různých mediálních organizacích a institucích. Znalosti, dovednosti a zkušenosti, které posluchač během studia získá, jsou na takové úrovni, která jim umožní samostatně vést složitou a náročnou výrobu audiovizuálního díla, jakou například představuje realizace celovečerního filmu na pozici výkonného produkčního.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Produkce.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Šíření audiovizuální tvorby / Audiovisual Production Broadcasting

Právo / Law

Produkční zpracování scénáře celovečerního filmu / Production Treatment of Feature Film Script

Televizní produkce / TV Production

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivo MATHÉ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru