Střihová skladba (8204R029)

bakalářský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: úplné střední nebo úplné střední odborné vzdělání; výjimečně lze též přijmout uchazeče bez dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání nebo vyššího odborného vzdělání poskytovaného v konzervatořích.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Katedra připravuje posluchače pro střihovou skladbu v plném rozsahu audiovizuálních médií (film, TV, video, nová média) s důrazem na soustavné rozvíjení skladebných a tvůrčích schopností a s ohledem na nové digitální technologie.

Výuka je zaměřena na zvládnutí klasické i počítačové technologie, ovládání a tvůrčí využití gramatiky a estetiky filmových výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a na schopnosti praktického provedení díla.

Hlavní výsledky učení

Absolvent bakalářského studia je připraven ke střihu běžných filmových a televizních žánrů, včetně tvorby na poli nových médií. Zvládá běžně dostupné technologie v oboru, ovládá gramatiku a estetiku audiovizuálních výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a je schopen jejich technického i tvůrčího využití. Získal poměrně široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech včetně širšího kulturního rozhledu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je schopen zastávat asistentskou pozici i postavení hlavního střihače, a to v oblasti filmu i televize.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium magisterského programu oboru Střihová skladba.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Obhajoba státní závěrečmé bakalářské práce / Defense of Theoretical Work

Bakalářské praktické práce / Bachelor Films

Dějiny filmu z hlediska střihové skladby / History of Cinematography from the Perspective of Editing

Praktická Dramaturgie / Practical Dramaturgy

Praktická dramaturgie a naratologie / Practical Dramaturgy and Narratology

Otázky z technologie / Questions of Technology

Teorie střihové skladby / Theory of Film Editing Syntax

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivo TRAJKOV

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru