Fotografie (8204T017)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Základním kritériem pro přijetí uchazeče je hodnocení talentových předpokladů, hodnocených na základě předložených autorských prací reprezentujících uchazečovu tvorbu, a dál hodnocení uchazečovy vůle pracovat na rozvoji svého talentu a organizačních schopností, hodnocených na základě předloženého projektu magisterského studia.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru fotografie, či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium oboru fotografie je zaměřeno na další tvůrčí a intelektuální rozvoj studenta, na prohloubení jeho znalostí a talentu s ohledem na jeho individuální zaměření a schopnosti. Magisterské studium klade důraz na intenzivní, hlubokou a soustředěnou práci na vlastním vzdělávání v úzké součinnosti s pedagogy a vede studenty k schopnosti reflexe v oblasti tvůrčí i teoretické.

Hlavní výsledky učení

Absolvent oboru fotografie je komplexní tvůrčí osobností. Je svými schopnostmi a vědomostmi důkladně obeznámen s tradičními i současnými metodami tvorby a poznání a je schopen se tvůrčím způsobem podílet na jejich dalším rozvoji v oblasti umělecké i vzdělanostní. Absolvent je připraven k samostatným, svébytným tvůrčím činům, které zahrnují i oblast reflexe tvorby, a to jak v oblasti fotografie, tak v kontextu s výtvarnou a audiovizuální sférou. Je schopen reflektovat tvorbu audiovizuálních a výtvarných děl a nahlížet je v rámci teoretického, historického, sociologického a filosofického kontextu.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je díky systematické péči a pozornosti, jíž se dostávalo jeho talentu, uměleckou osobností či odborníkem s pevným vzdělanostním základem a s předpoklady dalšího tvůrčího růstu. Kromě rozličných možností v oblasti fotografie, je vybaven i pro oblast publikační, kurátorskou, činnost na audiovizuálních dílech, činnost pedagogickou. Absolventi Ateliéru restaurování a archivování fotografií jsou vybaveni především pro odbornou činnost v sbírkových fondech institucí zabývajících se fotografií, v muzeích, galeriích, odborných restaurátorských dílnách a jako odborní poradci, kurátoři či pedagogové.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Magisterský výstavní soubor / Diploma Exhibition Series

Diplomová fotografická publikace / Diploma Photographic Publication

Teorie a historie fotografie 1 / Theory and History of Photography 1

Teorie a historie fotografie 2 / Theory and History of Photography 2

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Štěpánka ŠIMLOVÁ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru