Kamera (8204T019)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Předpokladem přijetí uchazeče je jednak prokázání teoretických znalostí, které odpovídají vzdělání, poskytovanému úplným bakalářským studiem na katedře kamery, jednak doložení odborných schopností praktických, a to souborem filmových prací, na kterých uchazeč pracoval ve funkci hlavního kameramana a které jsou uznatelné jako rovnocenné oborovým cvičením bakalářského stupně katedry kamery. Uchazeč dále předkládá Projekt magisterského studia, kterým prokáže promyšlený a zodpovědný přístup k realizaci magisterského studia.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU.

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru kamera.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studium stupně mistrovského je plně zaměřeno na výkon koncepční kameramanské práce narativní i nenarativní kinematografie. Profesní vzdělání je širší o kvantum a kvalitu praktických úkolů a konzultací v rámci závažných absolventských projektů řešených se studenty ostatních mistrovských ročníků. Důležitá je také vlastní individuální tvorba oborová vedoucí přímo k absolventské kameramanské mistrovské práci. Mistrovský stupeň dále poskytuje vzdělání v kinematografických technikách a technologiích nadstandardních i vývojových v rámci praxí prováděných na pracovištích v profesionální praxi. Všeobecné humanitní a uměleckohistorické vzdělání je završeno příslušnými předměty na úrovni odpovídající mistrovskému stupni, jejichž soubor je katedrou doporučen. Absolvent předkládá zpravidla přesvědčivý soubor uměleckých prací v oblasti klasické (filmové) i elektronické (digitální) kinematografie a obhájením diplomového úkolu.

Hlavní výsledky učení

Absolvent magisterského studia na katedře kamery FAMU je připraven pro kameramanskou profesi na vysoké technické, odborné a umělecké úrovni. Je schopen natáčení jak dokumentárních, tak dramatických filmových nebo televizních žánrů. Stává se vedoucím filmovým nebo televizním kameramanem. Ovládá na vysoké úrovni stylizační obrazové nástroje a samostatně tvůrčím způsobem transformuje inspirační vlivy - kinematografický obraz versus výtvarné dílo, výkon kameramana versus služba dramatu. Ovládá na vysoké úrovni technologie fotochemické, elektronické a digitální kinematografie a je schopen pružně reagovat na aktuální technologický rozvoj.

Přijímá zodpovědnost za společensko-etické vyznění díla, které spoluvytváří a to s přihlédnutím k základní funkci práce kameramana, kterou je služba zpracovávané látce. Je chopen přizpůsobit se režisérově osobnosti a jeho záměrům a pomocí současných uměleckých a technologických dovedností přispívat k realizaci jeho díla. Je schopen tvůrčího zaujetí a konsensuální komunikace s ostatními členy výrobního štábu, a to jak složky organizační, tak umělecké.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského stupně oboru kamera je připraven stát se tvůrčím partnerem režiséra, kreativně řešícím dle charakteru díla všechny obrazové ale i celkově dramaturgické koncepční úkoly. Absolvent dvouletého magisterského studia na katedře kamery FAMU se stává profesně vyspělým hlavním kameramanem televizních dramatických děl a kameramanem hraných celovečerních nebo dokumentárních či animovaných filmů s nemalým množstvím praktických zkušeností. Absolvent magisterského stupně oboru kamera je schopen vlastní teoretické práce a je schopen výsledky své tvůrčí nebo technologické praxe publikovat písemnou nebo jinou formou na veřejnosti.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Umělecký soubor / Cinematographic Portfolio

Teorie kameramanské tvorby / Theory of the Cinematographic Creative Design

Televizní technika a technologie / TV Technique and Technology

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jaroslav BRABEC

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru