Produkce (8204T024)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru ekonomickém, právním, či oborech příbuzných (např. mediální studia, divadelní nebo hudební produkce, atd).

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Dvouletý magisterský program je koncipován jako výběrové studium, zaměřené na individuální profesní růst posluchače, a vychovává producenty a mediální odborníky. Studium poskytuje odborný růst ve dvou klíčových oblastech audiovizuálního prostředí ? jednak připraví kreativní filmové a televizní producenty, kteří jsou schopni samostatně vyhledávat projekty, posoudit jejich potenciál, pracovat s kreativním týmem a úspěšně dokončit plánovaný projekt. Druhý směr se zaměřuje na výchovu odborníků v oblasti distribuce, filmového marketingu, dramaturgie a koncepce mediálních organizací a institucí, atd.

Kreativní producenti a mediální manažeři jsou důležitou součástí úspěšného a dynamického rozvoje filmového průmyslu dané země. Oba směry se vzájemně doplňují a hrají významnou roli při formování audiovizuálního prostoru. Cílem studia je vychovat novou kreativní generaci producentů a filmových/mediálních profesionálů, kteří jsou schopni vytvářet hodnotné mediální/audiovizuální prostředí v ČR, formovat a směřovat toto prostředí k optimální situaci a napomoci české kinematografii k dalšímu rozvoji a upevnění jejího povědomí doma i v zahraničí.

Kromě poskytování speciálních odborných znalostí ve svém oboru má KP poskytnout studentům prostor k rozvoji jejich vlastního osobního stylu, podpořit je v procesu objevování a upevňování jejich vlastní kreativity a individuality producenta. Teoretické znalosti, byť absolutně zásadní a důležité pro všechny oblasti produkce, dramaturgie, organizace a řízení médií, jsou proto doplněny velkým množstvím praktických úkolů.

Hlavní výsledky učení

Magisterský stupeň MgA je určen studentům, kteří mají zájem a také schopnost tvořit, iniciovat, ovlivňovat a spolupracovat na vzniku nových projektů včetně jejich finančního zajištění. Absolvent Magisterského studia KP umí uplatnit své nabyté dovednosti v praxi, samostatně iniciovat vznik audiovizuálních děl filmových a televizních žánrů i na poli nových médií. Nese odpovědnost za proces vývoje, výroby a dokončení audiovizuálního díla. Koordinuje a zajišťuje tvorbu filmového díla nebo televizního programu po stránce dramaturgické, obchodně-ekonomické, umělecké, materiálně-technické, organizační a provozní

Profesní profil absolventů s příklady

Cílem studia je vybavit posluchače takovými vědomostmi a dovednostmi a rozvinout jejich osobnostní a talentové předpoklady, aby byli schopni působit ve vrcholných řídících a organizačních složkách ve všech oblastech umění a kultury. Odborné znalosti studenta shrnují poznatky technologie filmové výroby, obchodní vyjednávání, ekonomický (finanční) management, controlling, management malého a středního podniku, marketing a reklama v kultuře a umění a public relations.

Profesní uplatnění absolventa: producent audiovizuálních děl, televizních pořadů, producent v reklamní a mediální sféře, manažer filmové distribuční společnosti, manažer v různých oblastech mediální sféry.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Filmová a televizní produkce. Programy celoživotního vzdělávání, tréningové semináře pro začínající producenty, atd.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Podmínkou připuštění k magisterským zkouškám je zejména realizace samostatného tvůrčího projektu, jehož obhajoba je součástí státní zkoušky.

Státní magisterská zkouška má tyto části:

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivo MATHÉ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru