Scenáristika a dramaturgie (8204T027)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

Podmínkou pro přijetí je ukončené bakalářské studium na vysoké škole. Studenti FAMU skládají přijímací zkoušku na magisterský stupeň v návaznosti na závěrečnou zkoušku bakalářskou. Talentové a teoretické práce, které uchazeči předkládají k posouzení přijímací komisi, odpovídají rozsahem a úrovní pracím, které studenti FAMU předkládají k závěrečné bakalářské zkoušce.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru scénáristika a dramaturgie či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Studijní obor Scenáristika a dramaturgie je během magisterského studia zaměřen na tvorbu a analýzu filmového scénáře. Studenti se zde zabývají vývojem strukturovaných dramatických tvarů, promýšlejí do hloubky téma, koncepci, kompozici a žánr svých prací, přičemž se soustředí jak na technické parametry vzniku audiovizuálního díla, tak zejména na promýšlení toho, o čem má být, proč musí vzniknout, jaký postoj ke světu vyjadřuje. Adept má v průběhu studia možnost pracovat v dílnách pod vedením rozmanitých tvůrčích osobností, setkávat se s různorodými koncepcemi a kinematografickými přístupy, které představují inspirativní podhoubí jeho vlastního rozvoje.To, co je na Katedře scenáristiky a dramaturgie v magisterském studiu především kultivováno, není v první řadě hotový scénář, nýbrž vyzrálá autorská osobnost.

Hlavní výsledky učení

Magisterský stupeň všestranně kultivuje rozvoj talentované tvůrčí osobnosti, která se samostatně orientuje v současném audiovizálním a mediálním kontextu a je schopna ho nově definovat osobitým uměleckým činem na poli scenáristické tvorby. Absolvent je schopen vytvořit scenáristický text nesoucí rysy původní autorské poetiky pro veškeré filmové a televizní formáty a žánry. Scenáristickou tvorbu je zároveň schopen kriticky a sebekriticky refflektovat. Uvědomuje si a tvořivě využívá jak stylová a metodická specifika scenáristické tvorby, zejména v porovnání s tvorbou literární, tak možnosti kreativního nebo teoretického přesahu scenáristiky a dramaturgie s jinými uměleckými i vědními obory.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent magisterského studia je všestrannou tvůrčí osobností, připravenou zejména pro práci na pozici hlavního scenáristy a dramaturga rozsáhlejších filmových a televizních formátů. Vzhledem k proměnám současné audiovizuální scény a výrobních a distribučních mechanismů se absolventi nerealizují pouze v ?tradiční? pozici scenáristy středometrážních a celovečerních filmů, ale díky svému vybavení širokou škálou multioborových znalostí a praktických dovedností z filmové a multimediální branže i otevřenosti pro rozvoj dalších profesních a talentových dispozic nacházejí stále častěji uplatnění na rozmanitých technických, produkčních i režijních pozicích, případně i tvorbou v literární, hudební či výtvarné sféře.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Absolventský scénář / Master Graduate Film Script

Dějiny světového filmu / History of World Cinematography

Světová literatura / World Literature

Teorie dramaturgie / Theory of Dramaturgy

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Petr JARCHOVSKÝ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.