Střihová skladba (8204T029)

magisterský obor

Na obor se již nepřijímají studenti. Výuka oboru končí 31. 12. 2024.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru střihová tvorba.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium je určeno zejména vynikajícím absolventům bakalářského studia. Absolvent magisterského oboru střihové skladby FAMU ovládá pokročilé technologie v oboru, na vysoké úrovni gramatiku a estetiku audiovizuálních výrazových prostředků v obrazové i zvukové složce a je schopen jejich kreativního technického i tvůrčího využití. Má široké znalosti v uměnovědných a společenských oborech včetně širšího kulturního rozhledu. Je schopen se podílet na formulování a vytváření profesních postupů a standardů oboru.

Hlavní výsledky učení

Magistr střihové skladby je připraven stát se klíčovým tvůrčím partnerem režiséra, schopným tvůrčího řešení jak dílčích variant obrazové a zvukové skladby, tak i celkové dramaturgie díla. Absolvent je schopen s přihlédnutím k charakteru konkrétního díla a režisérově osobnosti kreativně pracovat v rámci současných technických a technologických postupů a aktivně reagovat na aktuální technologický vývoj i oborovou teoretickou diskusi.

Profesní profil absolventů s příklady

Absolvent je schopen zastávat zejména pozici hlavního střihače ve spolupráci s režisérem, a to v oblasti filmu i televize.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F.

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Absolventský film / Master Graduate Film

Magisterské praktické práce / Master Practical Works

Technologie / Technology

Teorie střihové skladby / Tudory of Film Editing Syntax

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Ivo TRAJKOV

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru

Žádný studijní plán není k dispozici.