Zvuková tvorba (8204T035)

magisterský obor

Obecné informace o přijímacím řízení

U magisterských zkoušek je požadována teoretické znalosti z oblasti umělecké i technické problematiky na úrovni absolventa bakalářského studia Zvukové tvorby FAMU a muzikální erudovanost, která se ověřuje hrou na hudební nástroj. Uchazeč o magisterské studium předkládá rovněž Projekt pro magisterské studium, v němž sumarizuje dosavadní tvůrčí směřování a explikuje záměry pro magisterské studium.

Požadavky na uznání předchozího vzdělání

Obor nemá žádné specifické požadavky pro uznávání předchozího vzdělání.

Postup uznávání se na AMU řídí články č. 89 a č. 90 Zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. v platném znění a Studijním a zkušebním řádem AMU (články 8, 14, 18).

Kvalifikační požadavky a předpisy

Kvalifikační požadavky: Ukončené vysokoškolské vzdělání ve studijním programu bakalářském v oboru zvuková tvorba či oborech příbuzných.

Předpisy: Český vzdělávací systém je upraven Zákonem o vysokých školách v platném znění (zákon č. 111/1998 Sb.) a vnitřními předpisy Akademie múzických umění v Praze.

Profil oboru

Magisterské studium oboru Zvuková tvorba navazuje na bakalářské studium tohoto oboru, zaměřené na univerzální přípravu samostatných tvůrčích pracovníků - mistrů zvuku a zvukových režisérů - pro celou oblast zvukové tvorby, tj. pro film, TV, rozhlas, hudební studia, divadla a další zvuková pracoviště. Magisterské studium umožňuje užší specializaci na tvorbu audiovizuální. Student získává komplex profesních vědomostí a dovedností širokou inspirační základnu pro vlastní uměleckou práci sound designera ve filmu a televizi.

Hlavní výsledky učení

Absolvent navazujícího magisterského stupně si osvojil pokročilejší postupy praktické tvorby zvukové stopy AV díla, rozvinul a prohloubil možnosti vlastních (individuálních) tvůrčích výkonů a dokáže na vysoké úrovni organizovat a řídit tvůrčí i technický proces realizace filmového zvuku. Cílem studia je rozvinout individuální tvůrčí schopnosti na samostatných umělecky náročných úkolech a prohloubit teoretické vědomosti ve zvolených speciálních směrech.

Absolvent je na základě teoretických úvah schopen zřetelně vyjádřit své postoje a návrhy řešení konkrétních tvůrčích zadání. Své úvahy a názory dokáže formulovat v přesvědčivém a konsistentním tvaru. Tato dovednost má v kolektivně-kreativním procesu filmové tvorby, jehož je absolvent oboru nedílnou a aktivní součástí, zásadní dopad na podobu výsledného díla.

Profesní profil absolventů s příklady

Magisterské studium umožňuje profesní specializaci na tvorbu audiovizuální nebo na zvukovou režii hudební nahrávky. Absolvent magisterského studia je schopen zastávat v praxi špičkové funkce a zvládat vrcholné umělecké projekty. Je všestranně připraven na výkon zvukového řemesla v samostatných a vedoucích pozicích zvukových mistrů, supervizorů, designerů etc. tak, aby absolventi dokázali účinně přispívat k vysoké umělecké i technické kvalitě zvukové složky AV tvorby. Absolvent oboru je schopen kvalifikovaně se zapojit do týmové spolupráce, kde v rámci zvukové tvorby zaujímá samostatnou a vedoucí pozici, zejména s filmovým a televizním štábem, na pokročilé úrovni ovládá technologie zvukové postprodukce, je ve své práci schopen pružně reagovat na aktuální rozvoj zvukových technologií.

Přístup k dalšímu vzdělávání

Studium doktorského programu oboru Teorie filmové a multimediální tvorby.

Organizace a pravidla zkoušek, hodnocení a hodnocení (známkování)

Formami kontroly studia jsou zápočet a zkouška, stanovené studijními plány. Student je o nich informován prostřednictvím informačního systému.

Student se přihlašuje ke zkoušce v informačním systému; má právo na dva opravné termíny. Neuspěje-li ani v těchto případech, může mu výjimečně děkan povolit třetí opravný termín (komisionální). U hlavních předmětů a u klauzurních zkoušek není opravný termín přípustný.

Zápočet je neklasifikovaná forma kontroly studia. Uděluje se za splnění povinností stanovených pro jednotlivé předměty a zapisuje do informačního systému slovem Započteno (Z). Zkouška je klasifikovaná forma kontroly studia, jíž se prověřují vědomosti i míra tvořivosti v příslušném předmětu. V hlavních předmětech jsou zkoušky komisionální. Zkouška může být praktická, písemná, ústní, nebo kombinovaná. Zkoušky jsou klasifikovány podle stupnice A, B, C, D, E, F

Požadavky pro úspěšné absolvování

Student splní požadavky odpovídající studijnímu plánu.

Student složí státní závěrečnou zkoušku:

Praktická práce magisterská / Sound Design ? Master Graduate Production

Hudba / Music

Zvuková dramaturgie AV díla a zvuková tvorba / Sound Dramaturgy of the Audiovisual Production and Sound Design

Forma studia

prezenční

Garant oboru

Jakub KUDLÁČ

Obor je součástí studijního programu

Studijní plány oboru