Teorie dirigování symfonického orchestru 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
102TDSO6 Z 1 14 hodiny PŘEDNÁŠEK za celý semestr (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o dějinách symfonické hudby a jejích autorech. Orientuje se v problematice různých stylů a způsobů jejich hudebního uchopení a dokáže je teoreticky popsat ve vztahu k profesi dirigenta. Ovládá na vysoké úrovni vhodné prezentační a komunikační dovednosti. Dokáže si vytvořit ideální zvukovou představu při čtení notového textu.

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Teorie dirigování symfonického orchestru připravuje studenta především na zkoušky s orchestrem. Student se seznámí s organizací vedení zkoušky, psychologickým přístupem k řešení některých předpokládaných problémů, s optimalizací jazykových výrazových prostředků a jejich synonymy k tomu, aby obohatil charakter dané skladby. Rozšíří své znalosti o strukturu hudebních institucí a přehled v dějinách symfonické hudby.

Tematické okruhy:

Osobnost dirigenta - příprava partitury, příprava na zkoušky a jejich vedení (sebeprezentace, komunikace se členy orchestru: nácvik verbálních i neverbálních komunikačních dovedností)

Rozdělení a struktura hudebních institucí, různé způsoby financování

Interpretační specifika různých hudebních slohů, obsazení a posazení orchestru

Symfonická hudba a její autoři ve světě – Evropa, Rusko, Čechy

Probíraná témata se přednášejí v průběhu všech semestrů bez stanovení preferovaného pořadí a po individuální domluvě se studentem.

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

BROŽ, Jaroslav. Metodika práce s orchestrem. Kapitoly o dirigování. Brno: Městské kulturní středisko S. K. Neumanna, 1975. Metodický materiál.

OČADLÍK, Mirko. Svět orchestru I.-II. Praha: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, 1956.

Doporučená literatura:

BACHTÍK, Josef. Antonín Dvořák. Dirigent. Praha: Nákladem Spolku pro postavení pomníku mistra Ant. Dvořáka v Praze, 1940.

BURGHAUSER, Jarmil. Slavní čeští dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku.

GARDAVSKÝ, Čeněk. Skladatelé dneška. Praha: Panton, 1961.

POSPÍŠIL, Vilém a NEDBAL, Karel. Slavní světoví dirigenti. Praha: Státní hudební vydavatelství, 1963. Hudba na každém kroku.

Studijní pomůcky:

Vlastní nahrávka ze zkoušky s orchestrem a její analýza.

Další literaturu a doporučí vyučující dle aktuálních potřeb studentů v průběhu semestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Udělení zápočtu podmiňuje povinná účast studenta na přednáškách v minimální výši 70 %. Ověření znalostí přináší aktivní praxe při dirigování orchestru.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů