Sborový zpěv 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SBOZ1 zápočet 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

František FIALA

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu sborový zpěv je logické doplnění zvoleného studijního zaměření. Znamená to nepřipravovat studenty operního zpěvu pouze na dráhu sólových pěvců, když je dnes už zřejmé, že se této kariéře velká část z nich nebude moci věnovat. Naproti tomu – uplatnění pro profesionální sborové zpěváky je poměrně velké.

Tematické okruhy:

Sborový zpěv má svá velmi náročná specifika. Je to speciální forma, k níž je třeba studenty vyškolit. Jedná se zejména o rozvoj následujících dovedností:

-vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku

-zvládnutí problematiky „sborového dýchání“

-prací s dechem pěstovat schopnost práce s intenzitou hlasového projevu v rámci celku

-zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu (tonální cítění)

-vnímání symbiózy slova a hudby

-nastudováním sborových děl rozdílných hudebních období obsáhnout a osvojit specifika jednotlivých stylů

V tomto semestru se studium zaměří na Gregoriánský chorál, zpěvy českých utrakvistů (jedno až čtyřhlasá moteta), autorizované úpravy lidových písní (Lukáš, Eben, Hurník).

Výsledky učení

Student dokáže číst jednoduché vícehlasy z listu, orientovat se v melodicko-harmonické struktuře skladeb daného repertoáru.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Notové materiály:

Gregoriánský chorál

Zpěvy českých utrakvistů (jedno až čtyřhlasá moteta)

Autorizované úpravy lidových písní (Lukáš, Eben, Hurník)

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokáže schopnost čtení jednoduchých vícehlasů z listu, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru.

Požadována 70% docházka.

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-2022
Učebna ZOR 2022

(Lichenštejnský palác)
FIALA F.
18:00–20:15
(paralelka 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 18:00–20:15 František FIALA Učebna ZOR 2022
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů