Sborový zpěv 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
103SBOZ3 zápočet 3 3 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 48 až 63 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Smyslem předmětu sborový zpěv je logické doplnění zvoleného studijního zaměření. Znamená to nepřipravovat studenty operního zpěvu pouze na dráhu sólových pěvců, když je dnes už zřejmé, že se této kariéře velká část z nich nebude moci věnovat. Naproti tomu – uplatnění pro profesionální sborové zpěváky je poměrně velké.

Tematické okruhy:

Sborový zpěv má svá velmi náročná specifika. Je to speciální forma, k níž je třeba studenty vyškolit. Jedná se zejména o rozvoj následujících dovedností:

-vnímání vlastní pěvecké linky jako součásti celku

-zvládnutí problematiky „sborového dýchání“

-prací s dechem pěstovat schopnost práce s intenzitou hlasového projevu v rámci celku

-zdokonalování hudební paměti, sluchové a rytmické představy a orientace v hudebním zápisu (tonální cítění)

-vnímání symbiózy slova a hudby

-nastudováním sborových děl rozdílných hudebních období obsáhnout a osvojit specifika jednotlivých stylů

V tomto semestru se studium zaměří na vokálně-instrumentální skladby barokní a klasicistní, na zvládnutí náročnějších vícehlasů z děl autorů 20. století (Messiaen, Pärt a další).

Součástí studia je také realizace soudobých vokálních děl studentů ve spolupráci s katedrou skladby.

Výsledky učení

Student zvládá interpretaci náročnějších vícehlasů, orientuje se v melodicko-harmonické struktuře vokálně-instrumentálních skladeb novodobých a současných skladatelů.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Notové záznamy:

Vokálně-instrumentální skladby barokní a klasicistní

Díla autorů 20. století (O. Messiaen, A. Pärt a další)

Hodnoticí metody a kritéria

Student prokáže zvládnutí náročnějších vícehlasů z děl novodobých autorů, orientace v melodicko-harmonické struktuře skladby a bezpečné zvládnutí studovaného repertoáru.

Požadována 70% docházka.

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů