Dějiny a literatura cembala 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104DLC1 Z 1 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Monika KNOBLOCHOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

přednáška

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsah předmětu je zaměřen na dějiny a vývoj stavby všech historických strunných trsacích nástrojů (cembal, spinetů, virginalů, clavicitherií ad.) a zároveň tzv. moderního cembala i kopií historických nástrojů ve 20. století. Využívána je pro výuku jak odborná literatura, tak i bohatý obrazový materiál, případně nahrávky.

Obsah předmětu vychází jak z historického období, během kterého vznikala literatura pro cembalo – od nejranějších památek pro klávesové nástroje z 15. století až po 18. století, tak i z období znovuzrození cembala na začátku 20. století a s ním i vznikem novodobého repertoáru sahajícího až do současnosti. Studenti jsou také seznámeni s vývojem cembalové literatury v jednotlivých zemích a s vývojem nejdůležitějších klávesových forem. Jsou upozorněni na jejich odlišná specifika v té které zemi a seznámeni se základními životopisnými údaji jednotlivých skladatelů a s celkovým umělecko-historickým dobovým kontextem.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

APEL, Willi. Geschichte der Orgel- und Klaviermusik bis 1700. Kassel: Bärenreiter, 1967.

BĚLSKÝ, Vratislav. Cembalo: nástroj a jeho literatura, JAMU: Brno, 1967.

BOALCH, Donald. Makersa of the Harpsichord and Clavichoird 1440-1840, 2. rozš. vyd.. Oxford: Clarendon Press, 1974.

HENKAL, Hubert. Kielinstrumente: Spinette, Querspinette, Virginale, Cembali, Clavicytherien. Leipzig: DVfM, 1979.

HEYDE, Hubert. Musikinstrumentenbau 15.-19. Jahrhundert (kunst - Handwerk - Entwurf), 2.vyd.. Leipzig: DVfM, 1986, ISBN 978-3765102240.

HUBBARD, Frank. Three Centuries of Harpsichord Making, 4. vyd.. Cambridge/London, 1972, ISBN 9780674888456.

ZUCKERMANN, Wolfgang, Joachim. The Modern Harpsichord. New York: October House Inc., 1969, ISBN 978-0807901656.

Doporučená literatura:

Harpsichord Regulating and Repairing, 9. vyd.. Boston Tuner´s Supply Inc., 1980.

KOTTICK, Edward L. A history of the harpsichord. Bloomington: Indiana University Press, c2003. ISBN 0253341663.

RUEGER, Christoph. Musikinstrument und Dekor: Kostbarkeiten europäischer Kulturgeschichte. Leipzig: Edition Leipzig, 1982. Kulturgeschichtliche Miniaturen. ISBN 9783570058565.

RUSSELL, Raymond. The harpsichord and clavichord: an introductory study. 2d ed., rev. New York: W. W. Norton, [1973]. ISBN 0393021742.

Slovníková hesla vztahující se k probíraným tématům z:

MGG (Musik in Geschichte und Gegenwart)

The New Grove Dictionary of Music and Musicians

Muzikologické předmluvy k vydání not probíraných autorů, diplomové práce.

Hodnoticí metody a kritéria

Během ústního pohovoru student prokáže orientaci v základních typech cembal, v jejich odlišnostech podle místa a doby vzniku a v nejdůležitějších cembalových dílnách jak historických, tak současných.

Další požadavky: aktivita ve výuce a docházka minimálně 90 %.

Zápočet je udělen na základě aktivní účasti během přednášek (docházka minimálně 90 %), dílčích shrnutí probíraných témat a samostatných příspěvků v podobě srovnávacích analýz notových materiálů, případně menších referátů.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů