Vyučovatelská praxe akordeonu 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104VPAK1 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Prokázání schopnosti vyučovat samostatně modelového žáka předškolního věku, žáka vybraného ze základní umělecké školy, studenta hudebního gymnázia nebo konzervatoře. Příprava modelového žáka na koncertní vystoupení na zápočtovém koncertě pořádaném na HAMU. Prokázání schopnosti objektivně posoudit akordeonové vystoupení žáků různé pokročilosti jak slovně, tak v bodovém vyjádření a formulovat svůj odborný názor na posuzované výkony před ostatními studenty a pedagogy vyučujícími Vyučovatelskou praxi akordeonu. Zdokonalovat pedagogickou práci studenta na základě konzultací výuky s vyučujícím a hledat společně s ním pokročilý způsob řešení problémů i optimálního vedení modelového žáka na jednotlivých lekcích.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

PACLÍKOVÁ, Hana. Porovnání starších a novějších vyučovacích metod hry na akordeon. Bakalářská práce. Jihočeská univerzita, Pedagogická fakulta, 2012. Dostupné z: https://theses.cz/id/ppue3u/BP_Paclkov.pdf

ZAVADILOVÁ, Eva. Akordeon a jeho hudebně pedagogické dimenze. Diplomová práce. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta, 2008. Dostupné z: https://theses.cz/id/7uo6rf/52404-607893957.pdf

Vzhledem k proměnlivosti repertoáru modelových žáků vybere student optimální vydání skladeb dle studijního plánu žáka. K objasnění své volby použije srovnání různých vydání téže skladby, vyhledá prameny ke stylově vhodné interpretaci a využije odborné literatury uvedené např. v předmětu Didaktika akordeonové hry.

Pomůcky:

V případě malých dětí vhodná židle nebo stolička pod nohy.

Názorné pomůcky pro objasnění hudebních pojmů a stylových nuancí.

Audio a videozáznamy studovaných skladeb různých interpretů, modelového žáka či vyučujícího studenta.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě prověření znalostí a dovedností uplatněných studentem ve výuce modelového žáka v rozsahu minimálně 10 vyučovacích lekcí za semestr.

Další požadavky: aktivita ve výuce, docházka minimálně 90 %, příprava modelového žáka na koncertní vystoupení v rámci zápočtového koncertu modelových žáků 1x za semestr, přítomnost studenta na tomto koncertě, po jehož skončení následuje rozprava všech zúčastněných studentů a pedagogů a zhodnocení předvedených výkonů modelových žáků. Po skončení koncertu je student povinen odevzdat písemné hodnocení každého výkonu a jeho bodové hodnocení.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů