Orchestrální party a sóla violoncella 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PVC3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava anglicky, česky zimní

Garant předmětu

František HOST

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Leoš ČEPICKÝ, František HOST

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student si osvojil efektivní a odborně vhodnou techniku studia, nácviku a zkoušek.

Student má řemeslné dovednosti ve vztahu k reprezentativnímu repertoáru, různým stylům apod.

Student rozpozná, interpretuje, upravuje, realizuje a/nebo memoruje hudební materiál za pomoci notového zápisu a/nebo poslechem.

Uvědomuje si, reflektuje a rozvíjí vlastní styl učení se a k tomu potřebné dovednosti a strategie.

Seznámení se známými sóly orchestrální literatury.

Detailní studium vybraných míst z orchestrálních partů, která se objevují u konkurzů do orchestrů.

Nácvik tzv. hry z listu.

Rychlá orientace a zvládnutí orchestrálního partu od informací důležitých až po detail.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla violoncella 3 bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava violoncellových partů především po stránce smykové a prstokladové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru, pečlivou akceptaci připomínek pedagoga. Tím se rozvíjí v delším časovém úseku technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

MAHLER, Gustav: Symfonie č. 1

MARTINŮ, Bohuslav: Symfonie č. 6

DEBUSSY, Claude: Moře

FIBICH, Zdeněk: V podvečer

SMETANA, Bedřich: Šárka, Z českých luhů a hájů

VERDI, Giuseppe: Requiem

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, zvládnutí předepsaných orchestrálních a sólových partů dle domluvy s pedagogem. Přehrávka vybraného repertoáru před pedagogy katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů