Orchestrální party a sóla violoncella 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
105PVC6 ZK 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Předmět Orchestrální party a sóla violoncella 6 bezprostředně souvisí s předmětem Hra v orchestru. Jeho cílem je individuální příprava violoncellových partů především po stránce smykové a prstokladové, rozvíjení pohotové orientace při hře z listu. Svým zaměřením rozšiřuje spektrum studentových znalostí a dovedností o ty, které podmiňují jeho případné budoucí uplatnění v profesi sólisty a orchestrálního hráče. Důraz je kladen na flexibilitu technického zvládnutí skladeb v co nejkratším čase a ovládnutí způsobu hry v symfonickém orchestru, nástrojové a interpretační zvládnutí skladeb orchestrálního repertoáru, pečlivou akceptaci připomínek pedagoga. Tím se rozvíjí v delším časovém úseku technika a kvalita přednesu hry, přispívající ke kvalitní prezentaci studenta v předmětu Hra v orchestru.

Tematické okruhy:

-orchestrální party a sóla violoncella v dílech českých skladatelů

-partitury a orchestrální party děl barokní, klasické, romantické a moderní epochy

-vystižení obsahu a smyslu interpretovaného díla

-doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

STRAVINSKIJ, Igor: Svěcení jara

DVOŘÁK, Antonín: Slovanské tance

ROSSINI, Gioacchino: Vilém Tell předehra

DVOŘÁK, Antonín: Symfonie č. 8, Karneval

STRAUSS, Richard: Don Quijot

Další literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru s ohledem na talent a individuální dovednosti studenta a v souladu s aktuálním repertoárem předmětu Hra v orchestru 6.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast v hodinách, přehrávka vybraného repertoáru před pedagogy katedry. Další požadavky: docházka minimálně 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů